ALV 2018

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 18 april 2017, zie Informatief 86 van juni 2017
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2017 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2018 en de jaarlijkse bijdrage 2019;
  • Benoeming kascommissie 2018;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf, Paul Ham
  • Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als bestuurslid:Erik Rutten
  • Verkiesbaar als voorzitter: Jurjen Glazenburg
  • Aftredend en herkiesbaar: Dennis Baegen
  • Aftredend en verlengbaar: Paul Soomers, Rob Roodenrijs
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht