MHP bestaat 35 jaar

Tijdens de Algemene Ledenvergaderking van de VHMF op 8 april maakten wij kennis met mr. Richard Steenborg. Richard is de nieuwe voorzitter van de MHP. De VHMF is - als aangesloten onderdeel van de CMHF - deel van de Vakcentrale MHP. Op 10 april 2009 bestaat de Vakcentrale MHP 35 jaar. Reden voor een terugblik.

Beginjaren
In 1972 verschenen onder andere van het NVV en de NKV arbeidsvoorwaardennota's waarbij de inzet was dat de CAO's moesten worden uitgebreid tot alle werknemers en de prijscompensatie voortaan in centen in plaats van procenten moest worden gegeven. De nivellering van de inkomens in die tijd was voor de Nederlandse Centrale van Hoger Personeel (NCHP) reden om op 20 februari 1973 protestvergaderingen te organiseren, die druk bezocht werden. Deze actie sloeg aan; nieuwe HP-verenigingen werden opgericht en de ledengroei was aanzienlijk. Eind 1973 werd door de NCHP en de Centrale van Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (CHA) de Centrale Federatie van Hogere Functionarissen (CFHF) opgericht om gezamenlijk beleid te coördineren.

Raad MHP opgericht
Op 10 april 1974 werd o.a. door deze organisaties de Raad van Overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel (Raad MHP) opgericht. Deze Raad was gehuisvest in Utrecht met drs. Henk van der Schalie als eerste voorzitter. Kort na de oprichting sloten ook andere verenigingen, waaronder de Unie BLHP, zich aan bij de Raad MHP. Voor de erkenning als representatieve centrale organisatie was deze bundeling van groot belang.

SER-zetel
Weliswaar was duidelijk geworden dat de belangenbehartiging van het middelbaar en hoger personeel specifieke eisen stelde, waaraan de grote vakcentrales moeilijk konden voldoen omdat het overgrote deel van hun leden tot handarbeiders en lager betaalden behoorden. Toch waren die centrales niet van zins om zonder meer die specifieke belangenbehartiging dan maar aan een in hun ogen elitaire club als de MHP over te laten. Ondanks hevig tegenstribbelen van de gevestigde centrales kreeg de MHP in 1976 voor het eerst een zetel in de Sociaal- Economische Raad (SER). Vanaf 1977 mocht de MHP op informele basis aan een aantal activiteiten van de Stichting van de Arbeid deelnemen maar het duurde tot 1980 voordat de MHP ook officieel lid werd. In 1982 was de MHP dan ook betrokken bij het beroemde akkoord van Wassenaar.
In 1984 werd de MHP ook toegelaten tot de Bankraad van De Nederlandsche Bank en het Dagelijks Bestuur van de SER. In oktober 1980 wijzigde de Raad van Overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel haar naam in de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel MHP. Binnen de MHP vonden een aantal fusies en opheffingen plaats. De NCHP werd Vereniging voor middelbaar en hoger personeel (VHP), de CHA werd Centrale voor Middelbare en Hogere functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) en de Unie BLHP werd De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening. In de loop der tijd waren De Unie, de VHP en de MHP naast elkaar gehuisvest in Houten.

Eigen issues en voortrekkersrol
De MHP haalde wellicht de fraaiste buit pas elf jaar na het Akkoord van Wassenaar binnen. In de StvdA kwam het akkoord 'Een nieuwe koers' tot stand. Opnieuw waren rendementsherstel en het bestrijden van werkloosheid hoofdthema's, maar daarnaast waren 'maatwerk' en 'diversiteit' sleutelwoorden. Het was een grote stap op het pad van verdere decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg, dat leidde tot zaken als de CAO à la carte; een begrip dat voor het eerst is geïntroduceerd door de NCHP. Ook op andere issues heeft de MHP een voortrekkersrol gehad, zoals bij telewerken. De MHP is begin jaren '90 medeoprichter geweest van het Platform Telewerken Nederland, met als doel de mogelijkheden en de meerwaarde beter onder de aandacht te brengen van bedrijven en werknemers. De gevestigde orde was destijds zeer terughoudend om dit te agenderen (werknemers zouden hun rechten verspelen en bedrijven zouden hun grip op hun medewerkers verliezen). Inmiddels staat telewerken bij veel bedrijven hoog op de agenda.

Wijzigingen binnen MHP
Vanaf 1983 waren achtereenvolgens Louis Laurier, Jos Werkhoven, Gerard van Dalen en Ad Verhoeven voorzitter. Vanaf 1997 kunnen verenigingen direct lid worden van de MHP. De Beroepsvereniging voor Banken en Verzekeringen (BBV) maakte hiervan gebruik. De Unie vormde eind 1998 met enkele verenigingen de Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen (UOV), aangesloten bij de MHP. In 1999 sloot ook de VNV (Vereniging van Nederlandse verkeersvliegers) zich bij de MHP aan. In 2000 zijn de individuele VHP-leden overgegaan naar De Unie en de meeste VHP-verenigingen hebben zich aangesloten bij de UOV. In 2000 werd de MHP omgedoopt in Unie mhp en in 2003 weer in MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel. De vakcentrale is met ingang van 2003 gehuisvest in UniePlaza te Culemborg.

Samenwerking maar wel eigen positie
De MHP heeft een volwaardige, eigen positie in de polder, die ook door de collega-vakcentrales wordt erkend en gerespecteerd. En wanneer de belangenbehartiging voor werknemers daarom vraagt, wordt ook gezamenlijk opgetreden, zoals bij de WAO-acties in 1991 en tijdens de manifestatie 'Nederland verdient beter' op het Museumplein te Amsterdam in 2004. Bovendien is de MHP ook internationaal actief in het Europees Verbond van Vakverenigingen en in Eurocadres, de Europese koepelorganisatie van kaderpersoneel.

Toekomst
De MHP, vanaf 2008 onder voorzitterschap van mr. Richard Steenborg, staat voor eigentijdse belangenbehartiging van kenniswerkers, die in de moderne, veranderende maatschappij moeten functioneren. De MHP zal de komende jaren in organisatorische zin anders worden vormgegeven en de banden met de aangesloten organisaties zullen worden versterkt. Zoals het er nu naar uitziet, zal de MHP op korte termijn nieuwe organisaties mogen verwelkomen, zodat de MHP na jaren van stabiliteit in ledenaantal, weer zal groeien. De kwaliteit blijft echter voorop staan, met accenten op kenniswerkers, middengroepen en hoger gekwalificeerd personeel.

Afdrukken