Symposium Belastingdienst 2.015 – 2.017, 16 april 2015

‘Een Dienst met Drive of een Dienst op Drift?’ - met die woorden kondigde VHMF-voorzitter Erik Rutten het symposium aan, trots dat hij die vraag kon voorleggen aan ‘onze’ staatssecretaris Eric Wiebes. Erik voegde daaraan toe de vraag of ‘de Staats’ gaat voor het VOA-systeem in de Inkomstenbelasting.

Wel, die vraag liet Eric Wiebes zich geen tweede keer stellen. Of het exact hetzelfde systeem wordt kon hij niet zeggen, maar dat er in die richting iets gedaan moet worden is wel zeker. Dat geldt ook voor de huidige regeling dat elke brief een beschikking is en dus een bezwaar kan oproepen. Voorts zal ook wat moeten worden gedaan aan het aantal door de Belastingdienst verzonden brieven. Dat is volgens de staatssecretaris niet meer van deze tijd. Immers, bij verzekeraars en pensioenbedrijven is het zelf raadplegen van een persoonlijk domein al gemeengoed; de Belastingdienst heeft dus wel degelijk een achterstand in te halen.
Wiebes greep deze gelegenheid ook aan om de medewerkers van de Belastingdienst - waaronder dus ook de vele aanwezige leden van de VHMF - aan te geven dat hij heeft geconstateerd dat de medewerkers zich zeer betrokken voelen bij het werk, het correct toepassen van de belastingwetten. Hij is daar zeer blij mee, ja zelfs trots op. Willen die professionals hun werk goed kunnen doen, dan vereist dat (beter) uitvoerbare wetgeving en handzame hulpmiddelen om die wetten toe te passen.

Na dit zeer inspirerende betoog gaf Aly van Berckel-Van de Langemheen - die voor deze gelegenheid haar rol van Algemeen directeur Douane had ingeruild voor de rol van dagvoorzitter - de zaal het woord door een aantal vragen vanuit de toehoorders voor te leggen aan de Staatssecretaris. Ook hierbij bleek weer dat de politiek de alertheid van Eric Wiebes goed heeft gevormd en hij het voeren van een debat goed beheerst.

Na deze vragenronde was het aan Hans Blokpoel, Algemeen directeur Belastingen, om zijn invulling van het beleid van de Staatssecretaris toe te lichten. De kern van zijn betoog laat zich formuleren als: ga alleen nog aan de slag met zinnige opdrachten, die aansluiten bij het niveau van de medewerkers, en laat alle statusvragen over aan de automatisering. Duidelijk was hij ook over de structuur die er nu in hoofdlijnen staat. Deze is goed en gewenst, maar moet wel verder worden uitgewerkt en dat vraagt de komende jaren tijd en energie. Kortom we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet.

Na de pauze was er ruimte voor het verhaal van Gerard Blankestijn, Algemeen directeur Toeslagen, ingeleid door een filmpje dat de werkwijze van Toeslagen uiteenzette. Het was direct duidelijk dat er bij Toeslagen veel is gewijzigd en dat dit allemaal goed loopt is de verdienste van de medewerkers, aldus Gerard. Het oude systeem, dat er stond met alle mogelijke feilen, is dankzij de inbreng van de medewerkers grondig herzien en op nieuwe leest geschoeid. Deze aanpak - met centraal de medewerkers als bron voor vernieuwing - is de aanpak die Gerard Blankestijn als hét grote winstpunt benoemt. Ook hij liet zien goed met spontane vragen om te kunnen gaan en waar nodig zijn opvolgende spreker enkele hints mee te kunnen geven.

Deze volgende spreker bleek Cyprian Smits, hoofd van Business Intelligence & Analytics, ofwel de Broedkamer. De Broedkamer bestaat uit een groep slimme statistici, vers van de universiteiten, gekoppeld aan een groep proces- en middeldeskundigen uit de dienst. Samen doen zij in groepjes van drie, vier medewerkers onderzoek naar alle mogelijke invalshoeken en controlemogelijkheden.
De kern van zijn betoog gaf Cyprian eigenlijk in de eerste paar zinnen al prijs. Je kunt geen statistische analyse toepassen zonder een goed waardensysteem, dat degelijk is opgebouwd vanuit steekproeven. Je hebt naast statistieken dus altijd de steekproef nodig, wil je niet in het luchtledige komen met je statistische verklaringen. Voorts gaf Cyprian aan dat hij niet houdt van lang door exerceren. Dus als een onderzoek na zes maanden niets heeft opgeleverd, stopt hij er heel graag mee en start een ander onderzoek. Op deze wijze houdt hij liefst een aantal succesvolle onderzoeken per jaar over zodat de dienst vooruit kan met praktische en effectieve gegevens.

Tot slot vatte dagvoorzitter Aly van Berckel de verschillende impressies samen. Zij verwees hierbij en passant nog even naar de in de wandelgang vertoonde douanefilm 'Grensverleggend' (ook te zien op You Tube) . In die film komt de hele keten van het controlewerk van de Douane in beeld. Tevens noemde Aly de andere twee stands, waar belangstellenden zich tijdens de pauzes konden laten informeren over de nieuwste Apps binnen de dienst en over de mogelijkheden van Gruff bij het in kaart brengen van grote netwerken en organisatiestructuren.
Aly verzuchtte tot slot heel even dat als de Belastingdienst straks mooi op orde is, de Douane nog een stuk te gaan heeft, maar het is allemaal wél goed op weg.

Dit was voor de scheidend voorzitter van de symposiumcommissie, Paul Gunnewijk, de aanleiding om Aly met een boeket bloemen en een fles wijn te danken voor haar goede samenvatting en de volstrekt natuurlijke wijze waarop zij de sprekers aan elkaar wist te verbinden en zorgde voor verbinding met de zaal. Paul sprak daarbij ook de wens uit dat dit symposium de toehoorders een steun heeft aangereikt voor de komende periode in het werk.


Naschrift: Voor een video impressie van de eerste sprekers, klik hier


Afdrukken