ALV 2016

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 16 april 2015, zie Informatief 80 van juli 2015
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2015 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2016 en de jaarlijkse bijdrage 2017;
  • Benoeming kascommissie 2016;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en verlengbaar: Jurjen Glazenburg, vice-voorzitter
  • Aftredend en herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf
  • Aftredend: Jo Engelen en Ingrid Hummel
  • Verkiesbaar: Maurice Wierikx en Iris Vestjens
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.