Reglement Rechtsbijstand en Advies VHMF (2019)

Hebt u een vraag of hebt u bijstand nodig? Neem altijd eerst contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1. Aanvang recht op rechtshulp/drempeltijd

Ieder lid van de VHMF heeft vanaf de eerste dag na toelating als lid recht op collegiale ondersteuning door het bestuur van de VHMF en op juridisch advies en zo nodig procesbijstand door Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag, in een bestuursrechtelijk dan wel een civielrechtelijk geschil.

Indien een lid binnen het eerste halfjaar van zijn lidmaatschap aanspraak maakt op rechtsbijstand zal het bestuur van de VHMF hierover in overleg treden met Advocatenkantoor Dijkgraaf. Het nieuwe lid zal een aanbod worden gedaan dat er toe leidt dat adequate rechtsbijstand voor hem of haar bereikbaar is. Dit aanbod kan ook bestaan uit het bieden van rechtsbijstand door Advocatenkantoor Dijkgraaf aan het nieuwe lid tegen betaling door het lid van het tarief, zoals dit door de Raad van de Rechtsbijstand wordt gehanteerd bij de vergoeding van een toevoeging in het kader van de Wet op de rechtsbijstand (zie artikel 3 lid 1 van het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand = op 1 januari 2019 vastgesteld op € 105,61 per uur exclusief BTW).

2. Aard en omvang van de te verlenen rechtshulp

1. De rechtsbijstand heeft alleen betrekking op rechtspositionele vragen of geschillen die voortkomen uit, dan wel hun oorsprong vinden in de aanstelling bij het ministerie van Financiën, of na 1 januari 2020 in de arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Hieronder worden ook begrepen de adviezen en geschillen die betrekking hebben op de toepassing van de regelgeving inzake uitkeringen of pensioenen, waarop uit hoofde van de ambtelijke aanstelling bij het ministerie van Financiën/arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden aanspraak kan worden gemaakt.

2. Waar in dit reglement wordt gesproken over rechtsbijstand heeft dit zowel betrekking op het juridisch advies, als op de bijstand in een interne geschillenprocedure als in een rechtelijke procedure, ongeacht of dit een bestuursrechtelijke of een civielrechtelijke procedure betreft.

3. Verwijzingsadvies

Naast de in artikel 2 genoemde rechtsgebieden kan een lid ook aanspraak maken op een eerste advies van Advocatenkantoor Dijkgraaf op het gebied van het strafrecht, het algemeen verbintenissenrecht en het familierecht. Een advies op een van deze rechtsgebieden is beperkt tot een analyse van het probleem op hoofdlijnen en het verstrekken van een adequate verwijzing naar een ter zake kundige adviseur of instantie. De werkzaamheden in het kader van een verwijzingsadvies zullen nimmer meer dan twee uur juridische arbeid bedragen. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat dit een servicegerichte activiteit is vanuit Advocatenkantoor Dijkgraaf, de VHMF is hierin geen partij.

4. Juridisch advies / Procesbijstand

Bij een verzoek om juridisch advies, bijstand in een interne geschillenprocedure of bijstand in een rechtelijke procedure wordt die rechtsbijstand verleend door Advocatenkantoor Dijkgraaf.

5. Kosten van rechtsbijstand

1. De kosten van de collegiale ondersteuning door het bestuur van de VHMF worden niet aan een lid in rekening gebracht.

2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 over de overige kosten van rechtsbijstand worden de kosten van de door Advocatenkantoor Dijkgraaf te verstrekken rechtsbijstand door de vereniging gedragen.

6. Keuze voor andere rechtshulpverlener/advocaat

1. De door een lid gemaakte kosten voor de hulp van een rechtshulpverlener (niet zijnde een advocaat) alsmede de kosten van juridisch advies dat is verleend door een door het lid gekozen advocaat worden door de vereniging niet vergoed.

2. Het lid heeft de mogelijkheid om voor het verlenen van bijstand in een rechtelijke procedure (dus niet in een interne geschillenprocedure) een eigen advocaat te kiezen. Voor het mogelijk maken van die keuze stelt de vereniging een budget van maximaal € 1.750,00 beschikbaar voor alle noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief BTW, kantoorkosten en overige kosten, ter beoordeling van het bestuur) van deze advocaat bij deze procedure.

7. Voorwaarden voor vergoeding van de kosten van externe advocaat

1. Voor het verkrijgen van het budget ter (gedeeltelijke) bekostiging van de advocaat van eigen keuze gelden de volgende voorwaarden:

a. indien een lid zelf een advocaat wil kiezen dient hij/zij dit te melden bij het bestuur van de VHMF. In dat geval treedt niet het lid, maar de vereniging op als opdrachtgever voor de externe advocaat;

b. de externe advocaat dient ermee akkoord te gaan dat hij tot een bedrag van € 1.750,00 inclusief BTW mag factureren aan de vereniging en het meerdere rechtstreeks factureert aan het lid, met een kopie van alle facturen naar de vereniging;

c. voor het inschakelen van een externe advocaat betaalt het lid een eigen bijdrage van € 250,- aan de vereniging;

d. de externe advocaat wordt pas ingeschakeld nadat de eigen bijdrage is betaald aan de vereniging. De opdracht tot het verlenen van ondersteuning door de externe advocaat wordt dus pas na ontvangst van de te betalen eigen bijdrage verleend;

e. de opdracht aan de externe advocaat dient schriftelijk te geschieden en wordt getekend door het bestuur van de vereniging, de externe advocaat en het lid;

f. indien een lid heeft gekozen voor het inschakelen van een externe advocaat dan zal dat geschil niet meer door een individuele belangenbehartiger van de vereniging worden behandeld en evenmin door Advocatenkantoor Dijkgraaf;

g. per feitencomplex wordt slechts één advocaat ingeschakeld. Indien verschillende vragen dan wel geschillen voortvloeien uit hetzelfde feitencomplex , geldt het maximumbedrag van € 1.750,00 inclusief BTW voor alle gebeurtenissen samen;

h. het lid kan alleen een advocaat inschakelen die in Nederland als advocaat is ingeschreven en zijn kantoor in Nederland heeft;

i. bovenstaande voorwaarden worden opgenomen in de opdracht aan de externe advocaat.

2. het lid verleent, door akkoord te gaan met de voorwaarden genoemd in dit artikel, het bestuur toestemming om inzage te krijgen in het dossier dat onder handen is van de externe advocaat om de voortgang daarvan te bewaken. Het bestuur voert zo nodig overleg met de externe advocaat.

8. Kosten van vastrecht

Het vastrecht (griffierecht) dat verschuldigd is in het kader van een bestuursrechtelijke dan wel een civielrechtelijke procedure komt voor rekening van het lid dat rechtshulp vraagt. Indien bij de gegrond verklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, de wederpartij wordt veroordeeld tot vergoeding van het vastrecht (griffierecht) wordt deze vergoeding aan het lid uitbetaald.

9. Kosten van deskundigen, reiskosten en executiekosten

1. Overige kosten, die in het kader van een procedure kunnen worden gemaakt, zoals kosten van externe deskundigen, waaronder ook begrepen medici, getuigen en executiekosten, komen voor rekening van het lid van de VHMF.

2. De reiskosten en de kosten van het verlof, die gemaakt moeten worden voor het bezoek aan de juridische adviseur of voor het bijwonen van de eigen procedure, komen voor rekening van het lid.

10. Proceskostenveroordeling

1. Indien bij de gegrond verklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, een proceskostenveroordeling ten gunste van het lid wordt uitgesproken, wordt deze vergoeding aan de VHMF uitbetaald.

2. Indien de rechter na afwijzing van de vordering het lid in de proceskosten veroordeelt blijven die kosten voor rekening van het lid. De VHMF kan niet worden aangesproken voor het vergoeden van deze kosten.

11. Werkwijze bij verzoek om bijstand

Het lid dat om bijstand verzoekt richt zich in eerste instantie tot het bestuur van de VHMF. Het bestuur zal het lid niet juridisch adviseren, maar bij wijze van collegiale ondersteuning samen met het lid de aanpak van het probleem bespreken en indien nodig doorverwijzen naar Advocatenkantoor Dijkgraaf.

Indien het lid met het verzoek om rechtsbijstand rechtstreeks contact opneemt met Advocatenkantoor Dijkgraaf neemt deze die maatregelen die nodig zijn om de rechten van het lid veilig te stellen.

12. Behandeling van het dossier door de advocaat/juridisch adviseur

Advocatenkantoor Dijkgraaf beoordeelt de vraag om advies of bijstand op zijn juridische merites en kiest na overleg met het lid de aanpak die hem geraden lijkt. Op het werk van Advocatenkantoor Dijkgraaf zijn de voor de advocatuur geldende wet- en regelgeving en in het bijzonder de gedragsregels van de Orde van Advocaten van toepassing.

13. Informatieverstrekking/opvolgen aanwijzingen

Het lid is verplicht het bestuur, alsmede de advocaat die het juridisch advies verstrekt dan wel de procesbijstand verleent, tijdig alle voor de advisering noodzakelijke informatie te verstrekken en alle aanwijzingen van de advocaat en het bestuur ter zake van de behartiging van zijn belangen op te volgen.

14. Tussentijds beëindigen rechtsbijstand

Indien het lid in strijd handelt met de verplichting uit artikel 13 is het bestuur van de VHMF gerechtigd de rechtsbijstand met onmiddellijke ingang te beëindigen.

15. Achterstallige contributie is einde van het recht op rechtsbijstand

Het recht op door de VHMF te betalen rechtsbijstand eindigt met ingang van de eerste dag waarop de verschuldigde verenigingscontributie langer dan twee weken onbetaald is gebleven.

16. Haalbaarheidstoets

Alvorens een aanvang wordt gemaakt met een juridische procedure wordt eerst door Advocatenkantoor Dijkgraaf beoordeeld of er een redelijke kans is dat het beoogde resultaat met die procedure kan worden behaald. Bij afwezigheid van die redelijke kans kan de VHMF het lid de toestemming onthouden om op kosten van de vereniging gebruik te maken van de diensten van Advocatenkantoor Dijkgraaf.

17. Geschillenregeling

1. Het lid kan het bestuur van de VHMF om bemiddeling vragen, indien de advocaat in zijn haalbaarheidstoets, zoals genoemd in artikel 16, in afwijking van de wens van het lid adviseert het geschil niet aan een rechterlijke instantie voor te leggen.

2. Het bestuur zal hiertoe in overleg treden met Advocatenkantoor Dijkgraaf en indien het bestuur hieraan behoefte heeft zich door een andere, eveneens in het arbeidsrecht/ambtenarenrecht gespecialiseerde, advocaat laten adviseren.

3. De kosten van het in lid 2 genoemde advies komen voor rekening van het lid en de opdracht zal dan ook niet eerder gegeven worden dan nadat het lid hiermee heeft ingestemd. De VHMF zal voor de helft, tot een maximum van € 600,00 inclusief BTW, in de kosten van dit advies bijdragen.

4. De in lid 3 genoemde bijdrage van het bestuur in de kosten van een door een derde advocaat gegeven advies zal per lid niet vaker dan één keer per drie kalenderjaren betaald worden.

5. Het bestuur kan besluiten dat de juridische procedure, na bemiddeling en advies, doorgaat.

18 Informatievoorziening van advocaat aan het bestuur van de VHMF

1. Het bestuur van de VHMF zal ten behoeve van de goede uitvoering van haar statutaire taak de arbeidsvoorwaardelijke belangen van alle leden te behartigen regelmatig overleg voeren met Advocatenkantoor Dijkgraaf over de wijze waarop de Minister en de Staatssecretaris van Financiën uitvoering geeft aan de rechtspositievoorschriften.

2. Door een beroep te doen op toepassing van dit reglement geeft het lid toestemming aan de het bestuur en de aangewezen advocaat om informatie uit te wisselen, die betrekking heeft op de rechtsbijstand die door het bestuur van de VHMF wordt gefinancierd. Over de bij dit overleg verkregen informatie zal het bestuur en de advocaat strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van derden.

19. Beperking aansprakelijkheid

Aangezien het bestuur van de VHMF in het eerste contact met het lid slechts optreedt als verwijzer en collegiaal ondersteuner kan het bestuur van de VHMF en de contactpersoon slechts worden aangesproken op de kwaliteit en de tijdigheid van deze verwijzing. De aansprakelijkheid voor de juridische adviezen, die zijn verstrekt door de door het bestuur aangewezen advocaat, berust volledig bij deze advocaat. Diens aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

20. Slotbepaling

Het bestuur van de VHMF is bevoegd in een individueel geval af te wijken van de bepalingen van dit reglement. Over alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.