Nieuwsbrief 20200930

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief gaan we in op het webinar dat de VHMF op op 27 oktober organiseert. Het webinar heeft als thema “Bouwen aan vertrouwen” en staat onder leiding van Leo Stevens. Kort geleden heeft het bestuur gesproken met de afdelingsvoorzitters over de wijze waarop we in deze tijd een jaarvergadering kunnen organiseren, waarbij ondanks het feit dat we geen fysieke bijeenkomst houden, we toch in gesprek kunnen zijn met onze leden. We hebben daarvoor de vorm gekozen die we hieronder bespreken. Tevens is er een uitbreiding gekomen op het CAO-voorstel dat wij u eerder voorlegden.

VHMF Webinar: Bouwen aan vertrouwen! Hoe nu samen verder? '

Bouwen aan vertrouwen' is het thema dat de Vereniging voor Hogere ambtenaren bij het ministerie van Financiën (VHMF) op 27 oktober organiseert van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom en kan via de chatfunctie interactief meedoen. Onder aanvoering van prof. dr. Leo Stevens zoeken deelnemers naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat belastingplichtigen, toeslaggerechtigden, politiek én medewerkers weer vertrouwen krijgen in de Belastingdienst? Leo Stevens praat met Hans Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën, Fons Overwater, Voorzitter van het Register Belastingadviseurs , Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, Steven van Eijck, voormalig Staatssecretaris van Financiën, en Tiny Beks, directeur Vaktechniek Belastingdienst over resp. herstel van vertrouwen, de menselijke maat en cultuur.

Voorafgaand aan dit wordt op dinsdag 21 oktober een korte film op de VHMF website gepubliceerd waarin voormalig directeur-generaal Joop van Lunteren zowel ingaat op de oorzaken van het teruggelopen vertrouwen, als op de sterke organisatiepunten van de Belastingdienst in het verleden. Nico Mol, plaatsvervangend directeur Belastingdienst MKB Noord Oost Nederland, spreekt over de kwalitatieve kracht en mogelijkheden van de huidige medewerkers en organisatie.

In de Informatief, die binnenkort op uw mat valt, kunt meer lezen over het webinar.

Nog meer over het symposium vindt u hier, waar u zich ook kunt aanmelden. (klik hier)

ALV 2020 

In dit bijzondere jaar is het helaas onmogelijk gebleken om een "gewone" ALV te houden. Het ligt in de verwachting dat dit in 2020 ook niet op een reguliere manier gaat lukken. Het bestuur van de VHMF heeft besloten om toch een ALV te organiseren die recht doet aan het DNA van onze vereniging. Dat willen we door zo veel mogelijk aan te sluiten bij het doel van onze vereniging, en vooral u, onze leden, aan het woord te laten.

Wij hebben daartoe met de afdelingsbesturen besloten om de ALV getrapt uit te voeren. Het voordeel van een getraptheid is dat er een invulling wordt gegeven aan het netwerk en kennisdeling. Dat wil zeggen, de afdelingen organiseren door het land een aantal bijeenkomsten. Vanuit deze afdelingsbijeenkomsten zullen vervolgens per afdeling twee leden afgevaardigd worden om, samen met het hoofdbestuur waarschijnlijk eind november een ALV te houden. Een aantal afdelingsvergadering zal virtueel zijn, een aantal zal mogelijk coronaproof fysiek gehouden worden. U heeft de keuze om daar deel te nemen in de afdeling van uw keuze. Bij deze regionale bijeenkomsten zal het hoofdbestuur vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur legt de formele besluiten aan alle leden voor door middel van een stemming via e-mail, wettelijk bestaat de mogelijkheid bestaat om een ALV op afstand met elektronische ondersteuning te houden. Daarbij is de mogelijkheid tot het stellen van vragen via de regiobijeenkomst of elektronisch vanzelfsprekend.

Het bestuur hoopt op deze wijze zowel de formele als de materiële zaken, dus vooral ook het gesprek met de leden, op een in deze bijzondere tijd passende wijze vormgegeven te hebben. Daarbij geldt wel dat we de eventuele nieuwe regels omtrent Corona nauwlettend in de gaten zullen houden.

CAO

Op 3 september jl. zijn de leden van de CMHF, waaronder de VHMF op basis van de uitkomst van onze eigen stemming onder onze eigen leden, akkoord gegaan met het cao-resultaat zoals dat voor de zomervakantie was bereikt. Tijdens de vergadering van de CMHF werden er wel vragen gesteld over de situatie van het thuiswerken. Algeheel gevoelen was dat die situatie onvoldoende –financieel- geregeld was. Er is toen de lijn gekozen dat, ondanks het feit dat men akkoord was met het reeds voorliggende, nog een poging gewaagd kon worden om, gezamenlijk met de andere bonden, een thuiswerkvergoeding af te spreken. Zo mogelijk zou tevens iets voor de niet-thuiswerkers geregeld kunnen worden.
Welnu, deze poging is succesvol geweest en heeft geleid tot aanvullingen van het cao-resultaat op deze punten. De volledige tekst van het aangepaste Onderhandelaarsakkoord treft u hier aan.

Met betrekking tot de thuiswerkvergoeding is een eenmalig bedrag afgesproken van €363,- voor 2020. Dit bedrag gaat via de werkkostenregeling en is dus netto. Het bedrag is tot stand gekomen op basis van berekeningen van het NIBUD en is naar rato van dienstverband en –tijd.
Voor volgend jaar gaan partijen trachten te komen tot een meer structurele regeling naar aanleiding van de cao-afspraak over hybride werken.

Voor niet-thuiswerkers is getracht een weg te vinden via het bewust belonen instrument. Dit instrument is van de medezeggenschap samen met de bestuurder, maar geeft wel een “haakje” aan het DGO om toe te zien op de uitvoering. Idealiter was een bedrag overeen te komen in de cao samen met de thuiswerkvergoeding. Dit was voor de werkgever een onbegaanbare weg, omdat dat zou leiden tot een hoger cao-bod. Kortom, deze constructie middels het bewust belonen instrument is het maximale wat we voor deze groep hebben kunnen betekenen en hangt af van de per departement te maken afspraken. Bonden gaan nog wel proberen hier een lijn in te trekken. Gelet op de eerdere besluitvorming binnen de sectorraad, brengt het bestuur van de CMHF de cao niet wederom in stemming.

Ondersteuning Suriname?

Het bestuur heeft een verzoek ontvangen onder de leden navraag te doen naar de belangstelling om, gelijkend op het vroegere Programma Uitzending Ambtenaren, gepensioneerde Nederlandse ambtenaren te laten te adviseren voor de concrete invoering van BTW in Suriname. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dat laten weten aan onze secretaris. De secretaris deelt dan uw gegevens met de aanvrager.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Nieuwsbrief 20201209

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief komen de volgende zaken aan de orde: Commissie Integriteit Financiën, de kijkcijfers van het webinar, een vooruitblik op de aanstaande Informatief, een tip over de thuiswerkvergoeding en nieuws over de ALV.

Commissie Integriteit Financiën

Op verzoek van de Commissie Integriteit Financiën organiseren wij binnenkort een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Zij willen zichzelf graag presenteren en graag met ons kennismaken. Graag zien we uw aanmelding tegemoet via https://leden.conscribo.nl/vhmf/cif .

Kijkcijfers webinar

“Bouwen aan vertrouwen”, 27 oktober 2020 Het webinar is inmiddels bijna 2.500 bekeken. Dit is inclusief “terugkijken”. U kun het webinar nogsteeds terugkijken via de volgende link: https://channel.royalcast.com/belastingdienst/#!/belastingdienst/20201027_2. Het bestuur van de VHMKF kijkt met tevredenheid terug op het webinar. Nogmaals onze grote dank voor de inzet van de deelnemers, gespreksleider Leo Stevens en de symposiumcommissie!

Vooruitblik Informatief

De Informatief die binnen twee weken op uw deurmat valt is de dikste in jaren! Hij bevat een terugblik van de Symposiumcommissie op het afgelopen jaar en de beantwoording van de vragen die tijdens het webinar gesteld zijn, maar die niet aan de orde konden komen. Tevens schrijft onze vice-voorzitter Dennis Baegen in over de nieuwe behandeling van de belastingaangiftes van collega’s. Hiervoor hebben onze CMHF-vertegenwoordigers zich het afgelopen jaar stevig ingezet en een fantastisch resultaat behaald: belastingambtenaren zijn in principe gewone burgers. Ook lezenswaardig: de column van Guppy.

Thuiswerkvergoeding

U kunt nog tot 10 december via P-Direkt de veelbesproken thuiswerkvergoeding aanvragen. Het bedrag van de vergoeding wordt dan nog dit jaar uitgekeerd. Mocht u zich ongemakkelijk voelen bij de ontvangst van deze vergoeding, dan kunt u het bedrag natuurlijk altijd overmaken naar een goed doel!

ALV

Zoals eerder aangekondigd zal de ALV, gezien COVID-19, op bijzondere wijze plaatsvinden. Zoals afgestemd met de lokale afdelingen worden de beslispunten (financiën, bestuursbenoemingen) via e-mail aan u voorgelegd. De ALV, nu vastgelegd voor dinsdag 19 januari 2020, zal elektronisch plaatsvinden, waarbij iedere afdeling twee personen afvaardigt die in gesprek gaan met het bestuur.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Nieuwsbrief 20210212

Geachte leden,

Zoals u weet zet de VHMF zich in voor “Bouwen aan vertrouwen”.We hopen u hier binnenkort meer over te kunnen laten horen.

In dit verband is het goed om ook opbouwende verhalen te horen, zoals het interview met oud-Staatssecretaris van Financiën Steven van Eijck, waarop we u in deze nieuwsbrief graag wijzen (klik hier) .

En daarnaast ook nog een helder signaal van onze vertegenwoordigers in het departementaal georganiseerd overleg Financiën aan de SG en de politieke top (klik hier voor de brieven) .

Het bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

Nieuwsbrief 20210211

Geachte leden,

Zoals jullie bekend is, heeft het OM een uitspraak gedaan over de aangifte tegen de Belastingdienst.

Naar aanleiding daarvan hebben onze CMHF vertegenwoordigers in het DGO samen met de andere centrales een indringend gesprek gevoerd met de SG Bas van den Dungen.

Hiervan is de bijgevoegde nieuwsbrief[1] gemaakt. Graag daarvoor jullie aandacht.

In de nieuwsbrief is ook een korte enquete opgenomen. De enquete kan alleen worden ingevuld op een een mobiel device of op je eigen PC (niet op DWB).

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

[1]Nieuwsbrief SCO (klik hier)

Nieuwsbrief 20210312

Geachte leden,

Op onze laatste nieuwsbrief hebben we een aantal reacties gekregen. Een rode draad in die reacties was het gevoel van collega’s in de steek gelaten te worden, door de ambtelijke en politieke leiding. Of dit nu gebeurt bij beelden in de pers over “fouten van de Belastingdienst”, of tijdens vergaderingen in de Tweede Kamer, uitgesproken is dat deze beelden te weinig worden weersproken. Stukken zoals recent in de Volkskrant over “Duizenden zelfstandigen in de kou na fout Belastingdienst” roepen een beeld op van een organisatie die niet wil, terwijl dan niet wordt uitgelegd dat de Belastingdienst vaak niet kan. Zoals in onderhavige zaak, waar de Nationale Ombudsman dit over zegt: ”Ambtenaren en rechters die de problematiek willen oplossen lopen tegen de grenzen van hun bevoegdheid aan. (…). Een juiste wetstoepassing leidt hier tot een uitkomst die niemand wil.”

In een aantal reacties wordt gesteld dat de VHMF niet meer zou moeten samenwerken met deze SG, in het bijzonder in het licht van de strafrechtelijke aangifte tegen de Belastingdienst. Dit is in het bestuur besproken, en, met respect voor de gevoelens van boosheid en het persoonlijk gegriefd zijn, heeft het bestuur ervoor gekozen om te blijven samenwerken met deze SG. Het bestuur heeft hem aangesproken op zijn keuze, en hij heeft aangetoond aanspreekbaar te zijn en werkelijk verandering te willen. Dat vinden wij zeer belangrijk.

Tot slot: soms wil je iets niet en gebeurt het toch. Niemand wilde dat ouders vermorzeld werden, niemand wil zich niet aan de AVG houden. En toch gebeurt het. Ook de Belastingdienst maakt fouten, waarbij het niet meer belangrijk is wie als individu de fout heeft gemaakt, maar wel dat iedereen een steentje kan bijdragen om op te lossen en te voorkomen.

Fouten maken kan, maar uitleggen waarom fouten gemaakt worden of waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, leidt uiteindelijk tot meer begrip. En als we dan ook nog weten dat heel veel wél goed gaat, dan is de enige conclusie: we moeten samen verder, want Nederland kan niet functioneren zonder een Belastingdienst, deze Belastingdienst.

Afdelingsvergaderingen en EP’s

Het voorjaar komt er weer aan. Dat betekent dat de afdelingen van de VHMF weer hun voorjaarsvergaderingen organiseren, met een interessant verhaal van een collega over fiscale of maatschappelijke ontwikkelingen.

  • De voorjaarsvergadering van afd. Groningen/Friesland staat gepland op 18 maart om 13.00. We starten dan met een lezing van Frans de Groot over pensioenen. De feitelijke vergadering zal dan omstreeks 15.00 uur zijn.
  • Op 25 maart ’s middags van 14.30h tot 15.30h houdt de afdeling Zeeland/Brabant haar voorjaarsvergadering.
  • Op 25 maart van 10.00h tot 12.00h houdt de afdeling Drenthe/Overijssel en Gelderland/Flevoland haar voorjaarsvergadering. We starten met een kort plenair deel, waarin enkele afdelingszaken worden behandeld. Vervolgens gaan we in kleinere Webex-groepen verder om interactief in gesprek te gaan over enkele prikkelende stellingen. Neem dan ook even tijd om tijdens een pauze bij te praten met elkaar. Aan het einde van de sessie komen we op 11.15 automatisch weer plenair samen om samen met het hoofdbestuur verder te praten over de uitkomsten, die via Mentimeter worden geïnventariseerd.
  • Op 25 maart in de middag houdt de afdeling Utrecht en Noord Holland haar voorjaarsvergadering. Zoals gewoonlijk verzorgen wij ook een EP. Dit keer besteden wij aandacht aan het actuele onderwerp: "De Toeslagaffaire en de aansprakelijkheid van de overheid". De heer Jonathan Huijts en mevrouw Annemarie Drahmann van de Universiteit Leiden, gespecialiseerd op dit gebied, zullen vanaf ongeveer 15.00 uur een inleiding geven over dit onderwerp waarbij het ook mogelijk is vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Omdat een en ander digitaal zal worden verzorgd bestaat er ruim gelegenheid voor een ieder van de Belastingdienst om deze EP te volgen.
  • De voorjaarsvergadering van afd. Limburg staat gepland op 4 juni om 10.00h. Frans de Groot geeft een lezing over pensioenen.

Alle vergaderingen vinden plaats via Webex.

Webinar VHMF

De symposiumcommissie is druk bezig met de organisatie van een webinar medio juni. Houd jullie mail in de gaten!

ALV

Het is goed om te melden dat er een reservering in de Jaarbeurs is vastgelegd voor 18 november 2021. Het bestuur en de symposiumcommissie hopen dan een fysiek ALV mét symposium te kunnen organiseren. Mocht dit doorgaan, dan zal er extra ruimte komen om de onderlinge contacten te versterken of te hernieuwen. Wij kijken er naar uit!

Blijf op de hoogte!

In deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van VHMF-zaken. De VHMF is, vaak via de CMHF, echter betrokken bij veel meer zaken dan we hier kwijt kunnen. Wil je bijvoorbeeld op de hoogte blijven van het Departementaal Georganiseerd Overleg Financiën (DGO), dan kun je jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief van het DGO via https://laposta.nl/f/ss3nxgmfp536. Wij raden dat ten zeerste aan.

Andere CMHF-nieuwsbrieven vind je op Nieuwsbrief - CMHF. Voor de nieuwsbrief van de GOR Rijk kun je jezelf aanmelden op https://laposta.nl/f/sswgsksstb4i

Bestuursleden/ondersteuning gezocht

De VHMF is op zoek naar ondersteuning. Van bestuursleden, en in het bijzonder een penningmeester, maar wellicht ook op andere wijze. Wil je bijdragen aan de vereniging? Laat dan van je horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vanwege de samenstelling van het bestuur, nodigen we vrouwelijke kandidaten van harte uit zich te melden, maar uiteraard is iedereen welkom.

Tip

Sinds medio vorig jaar staat de Belastingdienst open voor vrijwillige thuiswerkovereenkomsten, voor zover de medewerker uit hoofde van zijn functie structureel verplicht moet telewerken. Verplicht thuiswerken vanwege de coronamaatregelen valt niet onder het proces telewerken. Zo’n thuiswerkovereenkomst is bijvoorbeeld handig als je gebruik wil maken van de IKB-mogelijkheid om je thuiswerkplek in te richten. Op Servicepunt onder IKB kun je via de volgende link doorklikken naar de overeenkomst: https://intranet.belastingdienst.nl/servicepunt/individueel-keuzebudget-ikb/ (helaas geen link voor mobiel) .

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF