Nieuwsbrief 20200214

 

 

VERENIGING VAN HOGERE AMBTENAREN BIJ HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

 

           

 

Geachte leden,

De voorgenomen opsplitsing van de Belastingdienst blijft, terecht, de gemoederen bezighouden. Wordt het ontvlechten of afritsen? Daarnaast in deze nieuwsbrief een aantal verenigingszaken en iets over IKB.

Ontvlechten of afritsen?

In onze vorige nieuwsbrief heeft u de mening van het bestuur van de VHMF over de voorgestelde ontvlechting van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen al kunnen lezen:

  • het bestuur van de VHMF is blij met de (h)erkenning van de Minister van het belang van rechtstatelijk handelen door de Belastingdienst;
  • het afsplitsen van een deel van de organisatie vraagt op middellange termijn veel managementaandacht, die dan niet kan worden besteed aan het oplossen van de geconstateerde problemen;
  • wij zijn bezorgd over de sterke drang naar meer managementinformatie terwijl een groot deel van de medewerkers al het gevoel heeft dat er veel te veel tijd in verantwoording en vastlegging gaat zitten. Tijd die ook besteed zou kunnen worden aan de primaire taken van de Belastingdienst, waaronder dienstverlening;
  • de nadruk van de Minister op leiderschap vraagt een gelijke aandacht voor tegenspraak van medewerkers die vrij zijn om te zeggen “tot hier en niet verder”.

Inmiddels hebben ook de vier bonden brieven aan de minister van Financiën[1] en de Tweede Kamer[2] gestuurd. Ook daarin wordt verbazing uitgesproken over het feit dat reeds oplossingen worden gepresenteerd terwijl het definitieve rapport van de commissie Donner nog moet verschijnen. En over het feit dat een reorganisatie wordt ingezet zonder dat deze is besproken met de medezeggenschap.

De mening van het bestuur van de VHMF zien wij deels bevestigd door voormalig DG Joop van Lunteren in het Financieele Dagblad van 4 februari, onder de kop “Toeslagendrama vraagt analyse, geen ingrepen voor de bühne”[3]. Gezien de reacties die het bestuur heeft ontvangen worden de conclusies van Van Lunteren door een groot aantal leden herkend. Voor diegenen die geen toegang hebben tot het FD hier een aantal citaten:

“Gelukkig lijkt de Kamer alsnog breed in te zien dat er andere manieren zijn dan opsplitsing, met behoud van synergievoordelen. Natuurlijk is belasting heffen iets anders dan toeslagen betalen. Dat vormt binnen de Belastingdienst dan ook een afzonderlijk onderdeel. Verder is toeslagen betalen vooral een proces van informatie-uitwisseling tussen de systemen van belasting en toeslagen. Dat was ook de reden toeslagen bij de Belastingdienst onder te brengen. Die samenhang wordt met de opdeling duidelijk bemoeilijkt.”

Van Lunteren schrijft dat ook de Douane “in de toeslagenput” wordt gegooid. In de argumentatie “dat de staatssecretaris en de DG het te druk hebben” ziet hij niets. “Je zou hopen op een diepere analyse dan ‘span of control’ of ‘complexe processen’. Zeker nu dit in moderne informatiegedreven organisaties een steeds kleinere rol speelt en processen juist naar elkaar toegroeien.”

Van Lunteren concludeert: ”De werkelijke oorzaken van het toeslagendrama zitten niet in de structuur of de omvang van de Belastingdienst, maar in de ontspoorde manier waarop de overheid zowel de burger als haar eigen medewerkers bejegent.”

Intussen worden alle Belastingdienstmedewerkers onderworpen aan een cultuurprogramma. Dit programma is inmiddels van start gegaan met een enquête, waarvan de vraagstelling zo vaag en multi-interpretabel is, dat hij ruimte lijkt te laten naar een uitkomst toe te redeneren. Juist voor een cultuurenquête lijkt dit niet een goede weg. Met input van de medezeggenschap lijkt bovendien niets te zijn gedaan. Of, zoals een lid ons meldde: “Vragen waren suggestief en voor meerdere uitleg vatbaar. Tevens ontbrak het aan een duidelijke toelichting op doel en aanleiding voor de enquête en werd het onderwerp van onderzoek, cultuur, in het geheel niet toegelicht." Dit terwijl juist cultuur een zeer subjectief ervaren onderwerp is. Hierom hebben wij sterke twijfels of deze enquête tot een goede cultuuranalyse leidt. Een verkeerde analyse kan weer leiden tot onjuiste maatregelen.

Tevens zullen alle leidinggevenden bij de Belastingdienst een assessment krijgen.

Onvrede over de uitvoering van het integriteitsbeleid

Mede naar aanleiding van een zeer kritische column van prof. Leo Stevens in het FD van dinsdag[4] waarin hij aandacht besteedt aan het ontslag van een directeur bij Financiën in verband met een fout in de aangifte van zijn vrouw, is ook het FD in het integriteitsbeleid van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst gedoken. In eerdere nieuwsbrieven van de VHMF heeft u al kunnen lezen over de kritiek op de uitvoering van het integriteitsbeleid. Dennis Baegen, vice-voorzitter van de VHMF en onze CMHF-vertegenwoordiger in het Departementaal Georganiseerd Overleg, wordt in het FD geciteerd[5]:

“Er heerst veel onvrede', zegt CMHF-vakbondsvertegenwoordiger Dennis Baegen. 'Medewerkers vinden het integriteitsbeleid te streng en vinden dat er te weinig ruimte is om vergissingen te maken. Ik ken veel collega's die naar eer en geweten de aangifte invullen, maar toch met pijn in de buik op het knopje verzenden drukken.”

De column van Leo Stevens leidde zelfs tot een redactioneel commentaar[6].

Gelukkig zijn er ook nog andere onderwerpen.

IKB

Het bestuur heeft vragen van leden heeft gehad over hoe de vakbondscontributie kan worden ingezet in het Individueel Keuzebudget, zoals vroeger onder IKAP. Een IKB handleiding is in de maak, maar omdat ook voor het bestuur nog niet helemaal helder is hoe de bedragen bij P-direkt moeten worden ingevuld, wachten we even de salarisbetaling van februari af.

Leergeschiedenissen RUG

Namens de VHMF heeft Paul Gunnewijk een aanzet gegeven voor een nieuwe set leergeschiedenissen door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze zullen in ons jubileumjaar 2023 worden opgeleverd. De RUG is op zoek naar mensen om te kunnen interviewen. Hier zou te zijner tijd een rol voor de netwerken van de afdelingen kunnen liggen.

EP’s en Afdelingsvergaderingen

De komende periode, voorafgaand aan de jaarvergadering op 23 april , vinden weer een aantal afdelingsbijeenkomsten (met EP) plaats. Zo kunt u op 19 maart naar Groningen, op 24 maart naar Amsterdam en op 26 maart naar Zwolle en Tilburg. Bij elke vergadering is een afvaardiging van het hoofdbestuur aanwezig. Wij hopen u daar te zien!

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

      

[1]http://cmhf.nl/workspace/uploads/20200204-brief-bonden-aan-minister.pdf
[2]http://cmhf.nl/workspace/uploads/20200204-pas_op_werk_in_uitvoering_briefbondentweedekamer.pdf
[3]https://fd.nl/opinie/1333398/toeslagendrama-vraagt-analyse-in-plaats-van-maatregelen-voor-de-buhne
[4]https://fd.nl/opinie/1333493/belastingdienst-hanteert-vaker-een-onbarmhartige-opstelling-in-fiscale-zaken
[5]https://fd.nl/economie-politiek/1333953/rechter-veegt-de-vloer-aan-met-strafontslag-bij-de-belastingdienst
[6]https://fd.nl/opinie/1334477/deze-keer-drijft-fiscus-eigen-mensen-tot-wanhoop