Nieuwsbrief 20200930

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief gaan we in op het webinar dat de VHMF op op 27 oktober organiseert. Het webinar heeft als thema “Bouwen aan vertrouwen” en staat onder leiding van Leo Stevens. Kort geleden heeft het bestuur gesproken met de afdelingsvoorzitters over de wijze waarop we in deze tijd een jaarvergadering kunnen organiseren, waarbij ondanks het feit dat we geen fysieke bijeenkomst houden, we toch in gesprek kunnen zijn met onze leden. We hebben daarvoor de vorm gekozen die we hieronder bespreken. Tevens is er een uitbreiding gekomen op het CAO-voorstel dat wij u eerder voorlegden.

VHMF Webinar: Bouwen aan vertrouwen! Hoe nu samen verder? '

Bouwen aan vertrouwen' is het thema dat de Vereniging voor Hogere ambtenaren bij het ministerie van Financiën (VHMF) op 27 oktober organiseert van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is welkom en kan via de chatfunctie interactief meedoen. Onder aanvoering van prof. dr. Leo Stevens zoeken deelnemers naar antwoorden op de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat belastingplichtigen, toeslaggerechtigden, politiek én medewerkers weer vertrouwen krijgen in de Belastingdienst? Leo Stevens praat met Hans Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën, Fons Overwater, Voorzitter van het Register Belastingadviseurs , Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, Steven van Eijck, voormalig Staatssecretaris van Financiën, en Tiny Beks, directeur Vaktechniek Belastingdienst over resp. herstel van vertrouwen, de menselijke maat en cultuur.

Voorafgaand aan dit wordt op dinsdag 21 oktober een korte film op de VHMF website gepubliceerd waarin voormalig directeur-generaal Joop van Lunteren zowel ingaat op de oorzaken van het teruggelopen vertrouwen, als op de sterke organisatiepunten van de Belastingdienst in het verleden. Nico Mol, plaatsvervangend directeur Belastingdienst MKB Noord Oost Nederland, spreekt over de kwalitatieve kracht en mogelijkheden van de huidige medewerkers en organisatie.

In de Informatief, die binnenkort op uw mat valt, kunt meer lezen over het webinar.

Nog meer over het symposium vindt u hier, waar u zich ook kunt aanmelden. (klik hier)

ALV 2020 

In dit bijzondere jaar is het helaas onmogelijk gebleken om een "gewone" ALV te houden. Het ligt in de verwachting dat dit in 2020 ook niet op een reguliere manier gaat lukken. Het bestuur van de VHMF heeft besloten om toch een ALV te organiseren die recht doet aan het DNA van onze vereniging. Dat willen we door zo veel mogelijk aan te sluiten bij het doel van onze vereniging, en vooral u, onze leden, aan het woord te laten.

Wij hebben daartoe met de afdelingsbesturen besloten om de ALV getrapt uit te voeren. Het voordeel van een getraptheid is dat er een invulling wordt gegeven aan het netwerk en kennisdeling. Dat wil zeggen, de afdelingen organiseren door het land een aantal bijeenkomsten. Vanuit deze afdelingsbijeenkomsten zullen vervolgens per afdeling twee leden afgevaardigd worden om, samen met het hoofdbestuur waarschijnlijk eind november een ALV te houden. Een aantal afdelingsvergadering zal virtueel zijn, een aantal zal mogelijk coronaproof fysiek gehouden worden. U heeft de keuze om daar deel te nemen in de afdeling van uw keuze. Bij deze regionale bijeenkomsten zal het hoofdbestuur vertegenwoordigd zijn.

Het bestuur legt de formele besluiten aan alle leden voor door middel van een stemming via e-mail, wettelijk bestaat de mogelijkheid bestaat om een ALV op afstand met elektronische ondersteuning te houden. Daarbij is de mogelijkheid tot het stellen van vragen via de regiobijeenkomst of elektronisch vanzelfsprekend.

Het bestuur hoopt op deze wijze zowel de formele als de materiële zaken, dus vooral ook het gesprek met de leden, op een in deze bijzondere tijd passende wijze vormgegeven te hebben. Daarbij geldt wel dat we de eventuele nieuwe regels omtrent Corona nauwlettend in de gaten zullen houden.

CAO

Op 3 september jl. zijn de leden van de CMHF, waaronder de VHMF op basis van de uitkomst van onze eigen stemming onder onze eigen leden, akkoord gegaan met het cao-resultaat zoals dat voor de zomervakantie was bereikt. Tijdens de vergadering van de CMHF werden er wel vragen gesteld over de situatie van het thuiswerken. Algeheel gevoelen was dat die situatie onvoldoende –financieel- geregeld was. Er is toen de lijn gekozen dat, ondanks het feit dat men akkoord was met het reeds voorliggende, nog een poging gewaagd kon worden om, gezamenlijk met de andere bonden, een thuiswerkvergoeding af te spreken. Zo mogelijk zou tevens iets voor de niet-thuiswerkers geregeld kunnen worden.
Welnu, deze poging is succesvol geweest en heeft geleid tot aanvullingen van het cao-resultaat op deze punten. De volledige tekst van het aangepaste Onderhandelaarsakkoord treft u hier aan.

Met betrekking tot de thuiswerkvergoeding is een eenmalig bedrag afgesproken van €363,- voor 2020. Dit bedrag gaat via de werkkostenregeling en is dus netto. Het bedrag is tot stand gekomen op basis van berekeningen van het NIBUD en is naar rato van dienstverband en –tijd.
Voor volgend jaar gaan partijen trachten te komen tot een meer structurele regeling naar aanleiding van de cao-afspraak over hybride werken.

Voor niet-thuiswerkers is getracht een weg te vinden via het bewust belonen instrument. Dit instrument is van de medezeggenschap samen met de bestuurder, maar geeft wel een “haakje” aan het DGO om toe te zien op de uitvoering. Idealiter was een bedrag overeen te komen in de cao samen met de thuiswerkvergoeding. Dit was voor de werkgever een onbegaanbare weg, omdat dat zou leiden tot een hoger cao-bod. Kortom, deze constructie middels het bewust belonen instrument is het maximale wat we voor deze groep hebben kunnen betekenen en hangt af van de per departement te maken afspraken. Bonden gaan nog wel proberen hier een lijn in te trekken. Gelet op de eerdere besluitvorming binnen de sectorraad, brengt het bestuur van de CMHF de cao niet wederom in stemming.

Ondersteuning Suriname?

Het bestuur heeft een verzoek ontvangen onder de leden navraag te doen naar de belangstelling om, gelijkend op het vroegere Programma Uitzending Ambtenaren, gepensioneerde Nederlandse ambtenaren te laten te adviseren voor de concrete invoering van BTW in Suriname. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u dat laten weten aan onze secretaris. De secretaris deelt dan uw gegevens met de aanvrager.

 

Het Bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF