Nieuwsbrief 20220623 CAO

Beste Leden,

 

Hierbij ontvang je de tekst van het onderhandelingsresultaat voor de CAO Rijk 2022-2024 zoals dat vandaag beschikbaar is gekomen (klik hier voor de tekst). Jan Hut, onze onderhandelaar namens de CMHF, licht het akkoord hieronder toe.

Het bestuur van de VHMF zal je de komende week de vraag voorleggen of je akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO en aangeven met welk advies het bestuur het akkoord voorlegt. Op dinsdag 28 juni 2022 om 14:00 licht Jan Hut het akkoord nader toe via Webex.

Het bestuur van de VHMF

Paul Soomers

Secretaris VHMF

 

Toelichting

Hoofdlijnen

Onlangs is een resultaat bereikt voor de cao Rijk met een looptijd van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024. De vormgeving is vergelijkbaar met die van de andere kabinetssectoren, dat wil zeggen een lange looptijd gecombineerd met een gedifferentieerde loonsverhoging.

Deze differentiatie leidt ertoe dat de onderkant van het loongebouw er meer op vooruit gaat dan de bovenkant. Dit effect ontstaat doordat in 2022 naast een procentuele loonstijging gewerkt wordt met een vast bedrag van 75 euro waarmee de schaalbedragen worden verhoogd. Voor 2023 en 2024 zijn dit alleen percentages waarmee de schaalbedragen worden verhoogd.

Eveneens significant in het akkoord is dat na jarenlange discussie de PAS wordt omgebouwd naar een opbouwsysteem van extra in te zetten IKB verlofuren. De facto houdt dit in een afschaffing op termijn van de PAS. Deze gaat evenwel gepaard met een ruim overgangsrecht, dat voor degenen die niet met de PAS zijn of wilden gaan zonder meer gunstig is.

De categorie 50-plussers behouden volgens het overgangsrecht de PAS in volle omvang als ze hiervoor kiezen. In volle omvang betekent dit de PAS-regeling zoals deze luidde in 2021, dus inclusief de mogelijkheid op latere leeftijd gebruik te maken tegen gunstiger voorwaarden. Tussen 45 en 50 jaar bouwt het recht af. Onder de 45 jaar is er geen keuzemogelijkheid meer en valt men in de nieuwe regeling, waarbij de categorie 40-/45-jarigen nog extra IKB-uren krijgt naast de standaard 64 uren.

Een 45-plusser zal zijn keuze wel tijdig voor 1 januari 2023 kenbaar moet maken.

De derde hoeksteen van dit akkoord is de invoering van meeroosteren als leidend systeem. Dit is voor onze achterban minder interessant.

 

Speerpunten

Bij de start van de onderhandelingen hebben de bonden gezamenlijk drie speerpunten benoemd: loon, RVU en sociale veiligheid.

 

Loon

Het mag duidelijk zijn dat alleen de absolute onderkant (schalen 1 en 2) zich mogen verheugen op een loonstijging die het inflatieniveau bijhoudt. De reden hiervoor is dat het minimumloon is opgetrokken naar 14 euro. Een ontwikkeling die de VCP c.q. CMHF op zich altijd heeft voorgestaan.

De 2,5% + 75 euro in juli dit jaar leidt tot een gewogen gemiddelde over de diverse schaalbedragen in 2022 van 4,36%. De eenmalige uitkering in 2022 in december van bruto 450 euro is in gewogen termen circa 1,5% (voor hogere schalen richting 1%).

In 2023 worden de salarissen in april verhoogd met 3% en is er eveneens gelijktijdig een eenmalige uitkering van bruto 450 euro.

2024 kent alleen een verhoging van 1,5% op 1 januari. Looptijd van de cao is tot 1 juli 2024. Het is lastig om daar nu al een kwalificatie van te geven (‘for better and for worse”).

 

RVU

Een RVU-regeling, voor een eerder uitstroom uit dienst volgens het Pensioenakkoord, wordt per 1 januari 2023 opgenomen in deze CAO, echter met nauwe vereisten.

Vereist zijn 43 ABP-dienstjaren waarvan minimaal 10 in dienst van de sector Rijk.

Ruim 3000 medewerkers kunnen hier in theorie voor deze RVU-regeling in aanmerking komen. Omdat de vereisten vrij strak zijn, is er nog een escape opgenomen voor een individuele RVU onder specifieke voorwaarden.

 

Sociale veiligheid

In het kader van de versterking van de sociale veiligheid komt er een drieslag in de vorm van:

- Vertrouwenspersonen die de werknemer mentale ondersteuning gaan bieden.

- Elk departement experimenteert met een Onafhankelijke voorziening met doorzettingsmacht (ombuds-functionaris/personeelsraadgever)

- Elk departement zorg voor toegankelijkheid van haar medewerkers tot een Externe onafhankelijke integriteitscommissie, uiterlijk per 1 juli 2023.

 

Overig

Zoals gebruikelijk kent het akkoord nog een groot aantal zaken die deels mede van technische aard zijn. Ik wil hier een paar noemen waarvan ik denk dat die voor CMHF-leden van belang zijn.

 

Eed en Belofte

De CMHF is, samen met de Stichting Beroepseer, zeer begaan met het ambtelijk vakmanschap. Het onderwerp Eed en Belofte maakt onlosmakelijk onderdeel hiervan uit. Materieel regelt de passage uit het akkoord niets, maar legt wel de basis voor verder gesprek.

Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid wederzijds gevoeld moet worden. Tweezijdig dus werknemer en werkgever. De tekst in het akkoord is op dit punt niet helder; dit zal worden geëxpliciteerd in het verslag en bij de verdere uitwerking.

 

Betaald Ouderschapsverlof

Vastgelegd in dit akkoord is de verhoging naar 100%(!) loondoorbetaling tijdens negen weken indien opgenomen in het eerste jaar (daarna 75%). Deze afspraak Is weliswaar eerder gemaakt maar krijgt een plek in dit akkoord.

 

Vakbondsverlof

Leden krijgen recht op 8 uur per jaar voor deelname aan de algemene ledenvergadering van hun bond.