Nieuwsbrief 20220825

Vlak voorafgaand aan de vakantie heeft een delegatie van het bestuur van de VHMF een gesprek gehad met de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij en Staatssecretaris Douane en Toeslagen, Aukje de Vries. Daarbij waren ook enkele collega’s van Toeslagen en de Belastingdienst (CD VT) aanwezig.

Het is de gewoonte van het bestuur van de VHMF om een kennismakingsgesprek te voeren met nieuwbenoemde Staatssecretarissen. De gespreksonderwerpen waren vooraf afgestemd. Na een korte kennismakingsronde gaf de Staatssecretaris Fiscaliteit aan bekend te zijn met de VHMF, aangezien hij in het verleden vanuit zijn rol bij de NOB meerdere symposia heeft bijgewoond. Hij geeft aan het prettig te vinden elkaar in deze setting wederom te ontmoeten.

Aan de orde kwam de oproep van de VHMF aan de leiding van Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Een aantal punten uit deze oproep, zoals de vereenzelviging in de media van de organisatie (Toeslagen, Belastingdienst en Douane) met beleid en wetgeving en de zorg over het kunnen uitvoeren van het vak werden als herkenbaar betiteld. Beide Staatssecretarissen pogen meer balans en nuance te brengen; met oog voor ontwikkelingen door de jaren heen. Verleden, heden en toekomst dienen afzonderlijk te worden bezien. Met meer nadruk op de ontwikkelingen naar de toekomst.

Tevens is een aantal punten uit het Manifest van de VHMF en de Jaarrede 2022 besproken, zoals de noodzaak voor eenvoudiger wetgeving (te beginnen met Voldoening op aangifte, VOA) en daardoor minder contactmomenten burger/overheid, wat een fundamentele herpositionering van het risicogericht werken en bijvoorbeeld een veel ruimere steekproef voor particulieren en kleine ondernemers mogelijk zou moeten maken.

Beide Staatssecretarissen gaven aan dat ten aanzien van de risicoselectie inmiddels met een waarborgenkader wordt gewerkt, waardoor in dit proces op een juiste en zorgvuldige wijze keuzes kunnen worden gemaakt in de klantbehandeling van burgers en bedrijven. Een belangrijk punt hierbij is te erkennen dat uitvoeringsorganisaties niet zonder risicoselectie kunnen functioneren. Focus dient daarbij te liggen op het voorkomen van bias binnen deze selectie. Leg vooral uit wat je wel en waarom je iets niet doet én leg dat ook goed vast. De VHMF heeft haar standpunt bepleit.

Het Ministerie van Financiën en de drie uitvoeringsorganisaties zijn een organisaties in transitie met uitdagingen op diverse terreinen zoals:

  • Ingewikkelde wetgeving;
  • Personeelsvraagstuk;
  • Automatiseringsvraagstuk;
  • Inperking overheidsuitgaven;
  • Incident gedreven aandacht.


Opgave voor ons allen is om zowel in- als extern perspectief te bieden tijdens deze transitie met focus op het goed neerzetten van de Belastingdienst bij Kamerleden en publieke opinie.

Continue transparantie in de vorm van uitlegbaarheid. Gedegen vaktechnische kennis is daarbij van groot belang en vastlegging van je keuzes cruciaal. Beide Staatssecretarissen gaven aan tijdens werkbezoeken continu uit te dragen dat transitiestappen worden gezet, maar dat dit tijd vergt. Ook is van belang te onderkennen dat uitvoeringsorganisaties van begin af aan bij het zetten van deze stappen moeten worden betrokken.

Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor hetgeen het geschonden imago van de Belastingdienst bij Kamerleden en publieke opinie aan reacties oproept. Beide Staatssecretarissen trekken wel beiden een duidelijke streep in situaties zoals bij BOOS. De veiligheid van de ambtenaar staat voorop!

De fundamenten van het democratisch rechtsbestel komen anders ernstig in gevaar.

De zorg om de overspannen arbeidsmarkt gerelateerd aan de komende uitstroom van ervaren collega’s wordt gedeeld. Een oplossing kan o.a. worden gevonden in het actiever werven binnen HBO- en Academische opleidingen waarbij ook weer ruimte ingeruimd dient te worden voor stageplekken. Plaatsen voor werkstudenten zijn er overigens nauwelijks meer.

Vanuit de VHMF wordt het aanbod gedaan om actief met de beide Staatssecretarissen en dienstleiding in deze transitieperiode mee te denken en te werken op het gebied van het versterken van het interne en externe vertrouwen, eenvoudigere wetgeving en transparantie.

Benadrukt wordt vanuit de beide Staatssecretarissen dat het draagvlak voor deze transitie het beste vanuit bottom-up kan worden verkregen. VHMF kan hierbij een belangrijke rol spelen, omdat zij een positie naast de Belastingdienst, Douane en Toeslagen heeft.

Staatssecretaris Fiscaliteit bespreekt met DG Belastingdienst de situatie dat een delegatie van de leden van de VHMF een gesprek met hem zal aangaan over vooraf bepaalde thema’s. Te beginnen met het thema Institutioneel racisme.

Het bestuur van de VHMF merkt bij beide Staatssecretarissen begrip voor de moeilijkheden waar de drie diensten mee kampen. Over oplossingen wordt deels gelijke, maar ook deels verschillend gedacht. Belangrijk is de blik op de toekomst.