Jaarvergadering VHMF 2024

Op 18 april 2024 is de algemene ledenvergadering van de VHMF gehouden.

Tijdens de bestuursverkiezing, werden Vincent van Eeden en Erik de Reijer gekozen als bestuurslid. Paul Soomers (secretaris) en Jurjen Glazenburg (voorzitter) werden in hun rollen herkozen. Dennis Baegen gaf aan dat hij zijn termijn dit keer niet zal gaan afmaken en werd onder die voorwaarde door de ALV opnieuw herkozen in zijn rol als penningmeester.

Lees dit en andere belangrijke zaken in de komende Informatief 106.

De jaarrede 2024, zoals die is uitgesproken door onze voorzitter: Jurjen Glazenburg, kunt je nu alvast lezen [klik hier]

Symposium 2024 afterparty

 JAARSYMPOSIUM VHMF 2024

 Toekomstbestendig vakmanschap

 Met hart en ziel van bèta naar gamma.

 

 

 

 

Op donderdag 18 april 2024 was het weer zo ver, ons jaarlijkse VHMF-symposium. Dit symposium is het eerste waarbij onze nieuwe symposiumcommissie-voorzitter Corinda Jacobs-de Winter aan het roer staat!

Na de zelfreflectie van vorig jaar richtten we ons dit jaar op een aantal ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Veranderingen door nieuwe technologieën vinden op dit moment op allerlei fronten in een zeer hoge versnelling plaats. Hoe ver reikt hierbij de invloed van de moderne, digitale technologieën? Wat betekent dit voor onze maatschappij en voor onze organisatie? En hoe zorgen we ervoor dat ons vakmanschap hierin mee ontwikkelt?

ALV 2024

Agenda algemene ledenvergadering 2024

De uitnodiging en financiële stukken ontvang je niet zoals gewend via de komende Informatief, maar via e-mail.

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering 2023
4. Financieel gedeelte
 
  • Financieel verslag 2023 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2024 en de jaarlijkse bijdrage 2025;
  • Benoeming kascommissie 2024;
5. Bestuursverkiezing
6. Jaarrede
   
7. Bespreking jaarrede en actualiteiten
8. Rondvraag en sluiting

 

De vergadering begint op 18 april 2024 stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee. Na afloop
word je een lunch aangeboden.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht

Meld je via onderstaande knop aan voor het symposium (tevens aanmelden voor de ALV en de lunch):

VHMF advies - Vereenvoudiging van de Vpb: is het toch denkbaar?

Vereenvoudiging van de Vpb: is het toch denkbaar?

 

Inleiding

De wet Vpb 1969 is sinds de invoering op 1 januari 1970 oneindig veel ingewikkelder geworden. Dit is het effect van een steeds voortdurende worsteling tussen constructiepraktijk en reparatiereflex, gevoegd bij de doorwerking van internationale regelgeving gedurende de laatste decennia.

Eerdere pogingen tot vereenvoudiging hebben geen of weinig effect gehad.

De vraag is of we toch niet daarin een rigoureuze stap kunnen maken. Grote vereenvoudigingsstappen zijn te overwegen maar brengen ontegenzeggelijk ook schade aan het zo evenwichtige (maar razend ingewikkelde) bouwwerk dat de Wet Vpb nu is.[1]

Hierna zal kort een idee uiteen worden gezet over een mogelijke vereenvoudiging op onderdelen van de Vpb en zullen enkele randvoorwaarden worden benoemd, om dan uiteindelijk vooral tot de conclusie komen dat de effecten hiervan doorgerekend zouden moeten worden. “Schade” laat zich uitdrukken in minder directe belastingopbrengst maar ook in moeilijker benoembare verschuivingseffecten. De beoogde opbrengst is uiteraard complexiteitsreductie en minder uitvoeringskosten voor automatisering, toezicht, advisering en niet te vergeten de lijdende voorwerpen waar het allemaal om draait; de belastingplichtigen zelf.
Heel banaal: wat kost het en wat brengt het op? Waarbij bedacht moet worden dat beide in niet vergelijkbare eenheden worden uitgedrukt en sowieso in wetgevingsland belastingopbrengst en uitvoeringskosten doorgaans niet in hetzelfde huishoudboekje worden genoteerd.

Genoeg ter inleiding; waar gaat het om?

Jaarvergadering VHMF 2023

Op 18 april 2023 is de algemene ledenvergadering van de VHMF gehouden. Tijdens de bestuursverkiezing, werd Frank van Wuijckhuise herkozen als bestuurslid. Na de daarop volgende oproep van Dennis om nieuwe bestuursleden, werden wij aangenaam verrast door Ine Meulendijks, die spontaan inging op die oproep. Staande de vergadering werd zij door de leden gekozen als nieuw bestuurslid.

Toch vraagt het bestuur nog steeds om uitbreiding.

Lees dit en andere belangrijke zaken in de jaarrede 2023, zoals die is uitgesproken door onze voorzitter: Jurjen Glazenburg.

[klik hier]