Nieuwsbrief 20230114

Beste leden,

Het nieuwe jaar 2023 wordt een bijzonder jaar voor de vereniging. We bestaan 150 jaar dit jaar!

Allereerst wenst het bestuur van de VHMF alle leden een heel goed 2023. Dit jaar gaan we ons 150-jarig bestaan vieren met een feest (op 2 oktober; save the date) en een symposium. Ook lokaal hopen we dit jaar iets extra’s te kunnen doen. We zijn bezig om een publicatie te maken ter gelegenheid van dit heuglijke feit. Bovendien verschijnt binnenkort de publicatie naar aanleiding van de Goed werk-programma’s die de Stichting Beroepseer in opdracht van de VHMF onder de collega’s bij Toeslagen, Douane en Belastingdienst heeft gehouden. Genoeg om naar vooruit te kijken dus.

Nieuwsbrief 20221028

In deze nieuwsbrief een stukje over Box 3 in de media, nogmaals aandacht voor de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Ook aandacht voor de brief over de keuze tussen PAS of extra IKB-uren. Bovendien is er het eerste stuk van de Commissie Wetgeving en wordt de nieuwe Informatief aangekondigd.

Box 3 in de media
In de Telegraaf van woensdagmorgen wordt een Belastingadviseur van Grant Thornton geciteerd naar aanleiding van de oproep van de Bond van Belastingbetalers en de Consumentenbond om een bezwaarschrift in te dienen om zodoende compensatie te krijgen voor de achteraf te hoge Box 3-heffing over jaren waarin burgers geen bezwaar gemaakt hebben. Dit deel van het stuk luidt als volgt:
“Belastingadviseur Cor Overduin van Grant Thornton vindt het ongelooflijk: ,,Het is toch bizar dat de Belastingdienst jarenlang belastinggeld heeft geïnd waar het geen recht op heeft, en dat niet hoeft terug te betalen. Dat moet je andersom eens doen. Het gaat om €4,1 miljard dat ze hebben gestolen van ruim een miljoen onwetende spaarders."
Het bestuur van de VHMF werpt de beschuldiging dat zou zijn “gestolen” door de Belastingdienst verre van zich. De Belastingdienst heeft de wettelijk vastgestelde regels uitgevoerd zoals zij op dat moment golden. De regels omtrent Box 3 zijn immers bij wet, dus door onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, vastgesteld. Ook voor de regels omtrent bezwaar, ambtshalve verminderingen en het definitief vaststaan van aanslagen geldt dat.
De vraag om compensatie voor Box 3 zonder eerder bezwaar is daarmee een politieke vraag en geen vraag voor de Belastingdienst. De inzet van de Belastingdienst is uiteindelijk een politieke beslissing; waarvan de gevolgen duidelijk moeten zijn.

Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening
In onze vorige nieuwsbrief werd de oproep van SG Bas van den Dungen besproken om informatie aan te leveren aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. We begrijpen de wens om zo volledig mogelijk te zijn, we begrijpen ook de zorgen van een aantal leden die vragen hebben gesteld over hun sociale veiligheid, privacy en geheimhoudingsplicht.

Inmiddels zijn door onze vertegenwoordigers van de CMHF vragen gesteld aan de SG. De antwoorden op deze vragen zouden verduidelijking moeten brengen. Als je twijfelt of meer wilt weten neem dan alvast contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IKB en PAS-regeling veranderen
Marion Karemaker functioneert als sparring partner voor de VHMF-leden die door de bepalingen in de nieuwe CAO vóór 1 januari 2023 moeten beslissen of ze gebruik willen maken van het overgangsrecht voor de PAS-regeling. Het blijft je eigen afweging om al of niet te kiezen voor het overgangsrecht, maar als je je er goed in verdiept hebt kan Marion je afwegingen nog eens met je doorlopen.

Inmiddels hebben alle belanghebbenden, dus ook veel van onze leden, de brief van onze werkgever over IKB en PAS ontvangen. Uit de gesprekken die Marion Karemaker met leden voert over dit onderwerp, ter ondersteuning van die deze keuze, blijkt dat de optie van deeltijdpensioen bij het ABP vaak niet wordt meegenomen in de overweging. Op de website van het ABP staat hier een mooie keuzemodule voor. Het bestuur van de VHMF raadt daarom aan ook deze mogelijkheid mee te nemen in de overwegingen bij de aanstaande keuze.

Commissie wetgeving over DEBRA
Onze nieuwe commissie Wetgeving heeft haar eerste stuk het daglicht doen zien. U kunt dit stuk, over DEBRA, hier nalezen. [klik hier]

Informatief 101
Begin volgende week valt Informatief 101 bij je in de bus. De nieuwe redacteur, Theo Kaspers, heeft er een mooi exemplaar van gemaakt.

Nieuwsbrief 20221014

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de nieuwe CAO, waarvan de definitieve tekst beschikbaar is. Daarnaast informeren we je over de persoonlijke steun die de VHMF hiervoor biedt.

CAO-nieuws van de CMHF
Van onze onderhandelaar van de CMHF ontvingen wij het volgende bericht:
De ledenraadpleging over de CAO Rijk 2022 – 2024 ligt al weer enige tijd achter ons. Lange tijd is nog gewerkt aan de uitwerking van het akkoord in concrete teksten, die vervolgens bij SZW dienen te worden aangemeld. De cao-tekst is inmiddels vastgesteld en verzonden naar SZW.
Volgende week ontvangen de 45-plussers een brief van de werkgever, waarin nader wordt ingegaan op de keuzemogelijkheid om (nog) deel te kunnen nemen aan de PAS of te kiezen voor de IKB-regeling.

Tot slot komen er vanuit een kleine doelgroep – degenen enkele jaren voor AOW met veel dienstjaren – vragen over de mogelijkheid van een RVU; vervroegde uittreding dus.
Onderstaand zal ik nader ingaan op het IKB en de RVU, omdat daar de meeste vragen over komen.

IKB
Zoals gezegd moeten degenen die ultimo dit jaar 45 jaar of ouder zijn een keuze maken of zij gebruik willen van de PAS óf gaan deelnemen aan de standaard IKB-regeling.
De 45-plussers zijn onderverdeeld in drie groepen:
• 57 en ouder maar jonger dan 67;
• 50 en ouder maar jonger dan 57;
• 45 jaar en ouder maar jonger dan 50 jaar.

Degenen die jonger zijn dan 45 jaar hebben geen keuze en vallen standaard in de IKB-regeling.
Elk van de drie leeftijdscohorten krijgt een eigen brief, omdat de overgangsregeling per leeftijdscohort verschilt. Voor nadere informatie en uitleg over de regeling verwijs ik naar www.caorijk.nl.  Ook in de  BZK brief treft u nogmaals de benodigde uitleg aan.

Simpel gezegd is het hoe ouder, hoe meer extra IKB-uren. Wie jonger is kan immers langer sparen uit zijn standaard opgehoogde en extra uren. Tevens is het zo dat degene die al gebruik maken van de PAS uit het oudste cohort deze mogen beëindigen en overstappen naar  de IKB-regeling.
Partijen hebben gewerkt aan een rekentool die binnenkort beschikbaar komt. Hierin kun je vergelijken wat in jouw geval de PAS oplevert en wat de IKB oplevert.

Het advies mijnerzijds is: als je voor jezelf weet per se met de PAS te willen is het simpel. Kies hiervoor. Het is de meest gunstige combinatie van loon en vrije tijd. Dat geldt voor de oude PAS zeker als je op latere leeftijd gaat deelnemen. Voor de categorie 45 -50 wordt de PAS echter minder aantrekkelijk; dit bouwt af per leeftijdsjaar.
Hoef je niet per se met de PAS maar wil je wel flexibiliteit om bijvoorbeeld de uren in te zetten wanneer jij dat wilt of ze te sparen voor een langere latere periode. Kies dan daarvoor.

Voor degenen die helemaal geen – extra - vrije tijd hoeft, bestaat de mogelijkheid de uren te verkopen. Ten opzichte van de huidige regeling is dit een gigantische “plus”. Als je in het oude systeem niet voor de PAS koos - en dat waren er veel – kreeg je daarvoor geen compensatie. Nu wel in de vorm van extra IKB-uren!

RVU
Nu de teksten vastgesteld zijn, en daarmee de tekst over de RVU, kan hierover geen misverstand meer bestaan.
De regeling is op zich helder:
Heb je meer dan 43 dienstjaren waarvan de laatste 10 jaar bij het Rijk, dan heb je recht op een RVU regeling ingaande 24 maanden voor de AOW-leeftijd. Punt!

Voldoe je niet aan dit criterium dan kun je een verzoek doen aan je leidinggevende om alsnog in aanmerking te komen. Toetssteen is dan de onzekerheid over inzetbaarheid tot AOW-gerechtigde leeftijd.

Bij deze zgn. “individuele RVU” bestaat in theorie de mogelijkheid af te wijken van de generieke regeling, mits je maar binnen het wettelijke kader blijft. Het wettelijke kader kent  een RVU van 36 maanden. Ik zeg “in theorie” daar ik niet verwacht dat dit snel voor zal komen.
De RVU moet voor 1 januari 2026 worden aangevraagd. Hij duurt dus langer dan de looptijd van de cao. Dit was nog even onhelder maar is met het vaststellen van de cao-tekst vastgelegd.

Via https://centrale.email-provider.eu/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=fycozy2qky&l=usybmys7zw kun je je aanmelden voor de CMHF-nieuwsbrieven.

Ondersteuning door de VHMF
De keuze voor RVU of PAS is een persoonlijke keuze. Het bestuur van de VHMF is van mening dat persoonlijke ondersteuning daarbij en bij onze leden beter past dan een voorlichtingsbijeenkomst.

VHMF-lid Marion Karemaker functioneert als sparring partner voor de VHMF-leden die door de bepalingen in de nieuwe CAO vóór 1 januari 2023 moeten beslissen of ze gebruik willen maken van het overgangsrecht voor de PAS-regeling. Het blijft je eigen afweging om al of niet te kiezen voor het overgangsrecht, maar als je je er goed in verdiept hebt kan Marion je afwegingen nog eens met je doorlopen. Marion is daarnaast ook beschikbaar voor vragen over de RVU-bepalingen.

Tot slot
Heet van de naald is de oproep van SG Bas van den Dungen om informatie aan te leveren aan de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Hoewel we de wens begrijpen om zo volledig mogelijk te zijn, begrijpen we ook de zorgen van een aantal leden die vragen hebben gesteld over hun sociale veiligheid, privacy en geheimhoudingsplicht. We zullen in de loop van de volgende week komen met een advies hoe met deze oproep om te gaan.

Nieuwsbrief 20220920

Beste leden,

Zo langzamerhand is iedereen weer terug van vakantie. We hopen dat je een goede zomer gehad hebt! In deze nieuwsbrief verbeteren we een foutje en kondigen we de vergaderingen van onze afdelingen aan. Tevens besteden we aandacht aan de Geschillencommissie Rijk.

Tikfoutje
In onze nieuwsbrief van 28 juli is een foutje geslopen in het mailadres dat is opengesteld voor ondersteuning op rechtspositioneel vlak. Dat mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mails naar het mailadres met het tikfoutje worden overigens doorgestuurd naar het juiste adres.

Nieuwe redacteur Informatief
Theo Kaspers is de nieuwe redacteur van ons blad Informatief. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het bestuur van de VHMF is blij met de inzet van Theo.

Najaarsvergadering afdeling Drenthe/Overijssel/Gelderland-Flevoland
Op 13 oktober 2022 vanaf 10.00h vindt de najaarsvergadering van de afdeling Drenthe/Overijssel/Gelderland-Flevoland plaats in het Wapen van Wesepe (vlak bij Deventer).’s Ochtends vanaf 10.00h zullen alle ontwikkelingen op het gebied van vertegenwoordiging, vaktechniek en verbinding de revue passeren. In de middag (vanaf 13.00h) zal Arjan Erkel ons meenemen in zijn verhaal over gevangenschap, vrijheid en persoonlijke groei. Arjan is in 2002 ontvoerd en heeft als gijzelaar 607 dagen opgesloten gezeten. Zijn weg naar innerlijke vrijheid en het vergroten van zijn eigen weerbaarheid heeft hij beschreven in het boek 'Ontvoerd', dat een bestseller is geworden. Zie https://arjanerkel.nl/nl We denken dat zijn verhaal iedereen kan inspireren, zeker in een situatie die soms hopeloos lijkt. De bijeenkomst zal rond 16.00 eindigen.

De vergadering staat open voor alle leden van de VHMF, het middagdeel (EP) ook voor alle andere collega’s – nodig dus als lid een introducee uit voor ’s middags! Je kunt je opgeven bij Nicole Otten. Geef daarbij aan of je ’s ochtends of ’s middags of beide dagdelen komt.

Vooraankondiging najaarsvergadering afdeling Noord-Holland/Utrecht
De najaarsvergadering van de afdeling Noord-Holland/Utrecht wordt gehouden op donderdag 10 november 2022, vanaf 13:00 uur, in de Bierfabriek, gevestigd aan de Nes 67, 1012 KD te Amsterdam (https://www.bierfabriek.com/amsterdam/). Als spreker/lezing om 15: 00 uur (ongeveer) hebben we Henk Guiljam met als onderwerp recente jurisprudentie met betrekking tot de verschillende belastingmiddelen. Wanneer je je hiervoor kunt opgeven laten we in een volgende nieuwsbrief weten.

VHMF Kantoorborrel Arnhem
Op 6 oktober, van 16.00h tot 19.00h organiseert de VHMF een kantoorborrel voor kantoor Arnhem in ’t Taphuys, Jansplein 56, Arnhem. Leden van de VHMF en introducees kunnen zich aanmelden via ConnectPeople: Kantoorborrel Arnhem, uiterlijk 3 oktober a.s.

Geschillencommisie Rijk
Met de ingang van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 kan een werknemer geen bezwaar meer maken bij zijn/haar eigen werkgever. De sector Rijk en de bonden vinden het echter belangrijk dat iedereen zijn mening kan blijven geven. Dat verhoogt de kwaliteit en zorgvuldigheid van beslissingen. Daarom zijn tussen de vakbonden en de minister van BZK afspraken over hoe wordt omgegaan met geschillen tussen medewerker en leidinggevende. Daarvoor is een onafhankelijk geschillenloket ingericht dat medewerkers en leidinggevenden bijstaat in het vinden van een oplossing. Het loket zorgt voor bemiddeling en advisering. Lukt het niet een geschil op die manier op te lossen, dan hebben medewerker en leidinggevende natuurlijk nog de mogelijkheid om dit voor te leggen aan de kantonrechter. VHMF-leden Hans Neijman en Dennis Baegen zijn lid van de commissie.

Meer over de Geschillencommissie Rijk vind je hier: https://www.geschillencommissierijk.nl/

Nieuwsbrief 20220825

Vlak voorafgaand aan de vakantie heeft een delegatie van het bestuur van de VHMF een gesprek gehad met de Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij en Staatssecretaris Douane en Toeslagen, Aukje de Vries. Daarbij waren ook enkele collega’s van Toeslagen en de Belastingdienst (CD VT) aanwezig.

Het is de gewoonte van het bestuur van de VHMF om een kennismakingsgesprek te voeren met nieuwbenoemde Staatssecretarissen. De gespreksonderwerpen waren vooraf afgestemd. Na een korte kennismakingsronde gaf de Staatssecretaris Fiscaliteit aan bekend te zijn met de VHMF, aangezien hij in het verleden vanuit zijn rol bij de NOB meerdere symposia heeft bijgewoond. Hij geeft aan het prettig te vinden elkaar in deze setting wederom te ontmoeten.

Aan de orde kwam de oproep van de VHMF aan de leiding van Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Een aantal punten uit deze oproep, zoals de vereenzelviging in de media van de organisatie (Toeslagen, Belastingdienst en Douane) met beleid en wetgeving en de zorg over het kunnen uitvoeren van het vak werden als herkenbaar betiteld. Beide Staatssecretarissen pogen meer balans en nuance te brengen; met oog voor ontwikkelingen door de jaren heen. Verleden, heden en toekomst dienen afzonderlijk te worden bezien. Met meer nadruk op de ontwikkelingen naar de toekomst.

Tevens is een aantal punten uit het Manifest van de VHMF en de Jaarrede 2022 besproken, zoals de noodzaak voor eenvoudiger wetgeving (te beginnen met Voldoening op aangifte, VOA) en daardoor minder contactmomenten burger/overheid, wat een fundamentele herpositionering van het risicogericht werken en bijvoorbeeld een veel ruimere steekproef voor particulieren en kleine ondernemers mogelijk zou moeten maken.

Beide Staatssecretarissen gaven aan dat ten aanzien van de risicoselectie inmiddels met een waarborgenkader wordt gewerkt, waardoor in dit proces op een juiste en zorgvuldige wijze keuzes kunnen worden gemaakt in de klantbehandeling van burgers en bedrijven. Een belangrijk punt hierbij is te erkennen dat uitvoeringsorganisaties niet zonder risicoselectie kunnen functioneren. Focus dient daarbij te liggen op het voorkomen van bias binnen deze selectie. Leg vooral uit wat je wel en waarom je iets niet doet én leg dat ook goed vast. De VHMF heeft haar standpunt bepleit.

Het Ministerie van Financiën en de drie uitvoeringsorganisaties zijn een organisaties in transitie met uitdagingen op diverse terreinen zoals:

  • Ingewikkelde wetgeving;
  • Personeelsvraagstuk;
  • Automatiseringsvraagstuk;
  • Inperking overheidsuitgaven;
  • Incident gedreven aandacht.


Opgave voor ons allen is om zowel in- als extern perspectief te bieden tijdens deze transitie met focus op het goed neerzetten van de Belastingdienst bij Kamerleden en publieke opinie.

Continue transparantie in de vorm van uitlegbaarheid. Gedegen vaktechnische kennis is daarbij van groot belang en vastlegging van je keuzes cruciaal. Beide Staatssecretarissen gaven aan tijdens werkbezoeken continu uit te dragen dat transitiestappen worden gezet, maar dat dit tijd vergt. Ook is van belang te onderkennen dat uitvoeringsorganisaties van begin af aan bij het zetten van deze stappen moeten worden betrokken.

Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor hetgeen het geschonden imago van de Belastingdienst bij Kamerleden en publieke opinie aan reacties oproept. Beide Staatssecretarissen trekken wel beiden een duidelijke streep in situaties zoals bij BOOS. De veiligheid van de ambtenaar staat voorop!

De fundamenten van het democratisch rechtsbestel komen anders ernstig in gevaar.

De zorg om de overspannen arbeidsmarkt gerelateerd aan de komende uitstroom van ervaren collega’s wordt gedeeld. Een oplossing kan o.a. worden gevonden in het actiever werven binnen HBO- en Academische opleidingen waarbij ook weer ruimte ingeruimd dient te worden voor stageplekken. Plaatsen voor werkstudenten zijn er overigens nauwelijks meer.

Vanuit de VHMF wordt het aanbod gedaan om actief met de beide Staatssecretarissen en dienstleiding in deze transitieperiode mee te denken en te werken op het gebied van het versterken van het interne en externe vertrouwen, eenvoudigere wetgeving en transparantie.

Benadrukt wordt vanuit de beide Staatssecretarissen dat het draagvlak voor deze transitie het beste vanuit bottom-up kan worden verkregen. VHMF kan hierbij een belangrijke rol spelen, omdat zij een positie naast de Belastingdienst, Douane en Toeslagen heeft.

Staatssecretaris Fiscaliteit bespreekt met DG Belastingdienst de situatie dat een delegatie van de leden van de VHMF een gesprek met hem zal aangaan over vooraf bepaalde thema’s. Te beginnen met het thema Institutioneel racisme.

Het bestuur van de VHMF merkt bij beide Staatssecretarissen begrip voor de moeilijkheden waar de drie diensten mee kampen. Over oplossingen wordt deels gelijke, maar ook deels verschillend gedacht. Belangrijk is de blik op de toekomst.

...van het vak!