Nieuwsbrief 20240619 - Pensioenen

Beste leden,

Transitieplan pensioenen - reacties?

Werkgevers- en werknemersorganisaties, zoals de CMHF, zijn onlangs een concept-transitieplan overeengekomen. Hierin staan regels voor het ABP voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het volledige ABP-transitieplan 2024 vind je hier, een samenvatting van het ABP-transitieplan vind je hier. De pensioenspecialist van de CMHF, Jacqueline van Langeraad-Goes, heeft bij de onderhandelingen over het transitieplan de belangen van onze leden verdedigd. Zij heeft daartoe input gekregen van de bij de CMHF aangesloten verenigingen. Het bestuur van de VHMF vertrouwt erop dat hetgeen is voorgelegd het maximaal haalbare is.

De VHMF is erg laat op de hoogte gesteld van het feit dat op 24 juni door de CHMF moet worden besloten of de CMHF al of niet akkoord gaat met het transitieplan. We zullen onze ontevredenheid hierover binnen de CMHF ter sprake brengen.

Pensioenen zijn een moeilijk onderwerp, waarbij veelal een groot aantal zaken is vastgelegd in wetgeving. Het transitieplan is zoals gezegd, tot stand gekomen met input vanuit de CMHF, maar is een uitkomst van onderhandelingen - en daarbij een min of meer voldongen feit: iets anders is er niet.

De bij de CMHF aangesloten verenigingen moeten laten weten of zij akkoord gaan met het transitieplan, danwel zich van stemming onthouden. Het bestuur van de VHMF vraagt je om voor vrijdag 21 juni 2024, 13.00h, te reageren op het transitieplan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op basis hiervan bepaalt het bestuur van de VHMF zijn standpunt. De ontvangen reacties deelt het bestuur met de CMHF.

Wij vinden het jammer dat het allemaal op zo’n korte termijn moet, maar we willen jullie de beschikbare informatie en de mogelijkheid om te reageren desondanks niet onthouden.

N.B. Het is niet de Wet toekomst pensioenen die hier wordt besproken, maar enkel de nadere invulling, zoals opgenomen in het transitieplan. De Wet is immers al door het parlement aangenomen.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240426

Beste leden

CAO

Onze vertegenwoordigers bij CMHF-Overheid hebben gevraagd om het bericht onder de aandacht te brengen dat het akkoord over de CAO op 24 april is getekend. Over enige tijd is een doorlopende tekst van de CAO beschikbaar. Voor meer informatie [klik hier ]

Boeken VHMF

Het Liber Amicorum dat is verschenen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de VHMF was een tijdje niet leverbaar. Inmiddels is de tweede (en laatste) druk weer gratis te bestellen via https://ghitc.online/boek-150-jaar.html . Heb je er nog geen, of wil je een collega die nog geen lid is eens laten zien wat onze vereniging (ook) doet, bestel dan een (extra) exemplaar. En bestel gelijk ook een exemplaar van het lezenswaardige boek “Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren” dat in samenwerking met de Stichting Beroepseer tot stand kwam en is gebaseerd op ervaringen van collega’s.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240421

ALV en symposium

Op 18 april vonden de ALV en het jaarlijkse symposium van de VHMF plaats. De vergadering heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd: Erik de Reijer en Vincent van den Eeden. Het bestuur is blij erg met hun benoeming!

De jaarrede [link] van onze voorzitter stond dit jaar echter in het teken van zorg. Zorg die het bestuur van de VHMF heeft over een groot aantal zaken. De volgende punten kwamen aan de orde:
- de bemoeienis van de politiek met de uitvoering;
- het uitblijven van een discussie over vereenvoudiging van wetgeving;
- de last van het verleden;
- tegenspraak en medezeggenschap;
en last but not least
- de toekomst van de vereniging - want die is niet vanzelfsprekend.

Daarom presenteren we ons plan om dit samen op te pakken.

Gelukkig zijn er ook een aantal lichtpuntjes, die door de voorzitter werden benoemd. De jaarrede eindigde met een verwijzing naar het stuk over de toekomst van de vereniging dat na de pauze werd toegelicht door vice-voorzitter Dennis Baegen.

Op voorspraak van het bestuur benoemde de vergadering Wilma Kamminga en Gerard van Lith wegens hun grote bijdragen aan de vereniging als erelid van de VHMF.

We namen afscheid van onze CAO-onderhandelaar Jan Hut en onze advocaat Jacques Dijkgraaf en stelden de vergadering voor aan onze nieuwe advocaat Marion van den Brekel.

‘s Middags begeleidde dagvoorzitter Jan Melsen de bezoekers met hart en ziel van bèta naar gamma. Samen met onder andere Andrea Wieman, Albert Bomer, Esther de Leeuw, Sezen Tas, Hans Homringhausen en Nicolette Fidder werd gekeken naar Toekomstbestendig vakmanschap. Het was een leerzame middag, die werd afgesloten met een gezellige borrel.

CAO

Recent vroegen we de leden om te stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO. De leden van de VHMF stemde en masse voor, net als de leden van de andere verenigingen die samen de CMHF Overheid vormen. Daarom heeft ook CMHF Overheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de CAO met de werkgever Rijksoverheid. De nieuwe CAO zal van kracht zijn van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025 en wordt op korte termijn ondertekend. Voor meer informatie over de CAO klik hier.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240411

Beste leden,

Toekomst
Al geruime tijd is het bestuur van de VHMF bezig met de toekomst van de vereniging. Het komende jaar wil het bestuur gebruiken om met de leden hierover te praten. [Klik hier] om het stuk te downloaden, waarin het bestuur de huidige omstandigheden bespreekt en een pad naar de toekomst uitzet, kan als uitgangspunt bij dit gesprek dienen. De in het stuk bedoelde bijlage kun je [hier ] downloaden.

Direct aanpassen: een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem?
In zijn kamerbrief van 3 april 2024 heeft Staatssecretaris Marnix van Rij de Tweede Kamer een zogenaamde preconsultatie aangekondigd voor een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem onder de noemer «direct aanpassen». Een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem is volgens VanRij de passende en benodigde oplossing om het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken [klik hier].

De VHMF en haar rechtsvoorgangers hebben al heel lang de wens voor een ander heffingssysteem voor de Inkomsten- en vennootschapsbelasting: Voldoening op aangifte (VOA), zoals bij de Loonbelasting en Omzetbelasting. Onder andere in de recente bijdrage aan het WFR (link), het Liber Amicorum (link), het Manifest van de VHMF (link) de podcast van het Register Belastingadviseurs (link) is hier aandacht aan besteed. Hoewel de regels omtrent aangifte doen, herziening en navordering met name in de Inkomstenbelasting de afgelopen jaren wat lijken te zijn opgeschoven naar VOA, wreekt het zich dat in het parlement de afgelopen decennia nooit een discussie is gevoerd over wie er nu precies verantwoordelijk is voor de aangifte, of een aanslag nog wel echt nodig is, en wat de gevolgen zouden zijn van een eventueel ander heffingsstelsel voor IB en Vpb.

In de brief van Van Rij wordt aangeduid dat “direct aanpassen” bij beide heffingssystemen, dus zowel VOA als het systeem van de aanslagbelasting, zou kunnen worden toegepast. Voorwaar een wijziging waar een vereniging als de VHMF iets van zou kunnen zeggen, vanuit de ervaring van onze leden in de uitvoering, als onze blik op rechtsstatelijkheid.

Zou je mee willen denken over een reactie namens de VHMF op deze preconsultatie, laat dat dat weten door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CAO
Naar aanleiding van het Onderhandelingsresultaat [klik hier] voor een nieuwe CAO blijkt er onder onze leden onduidelijkheid te bestaan over wat het afsluiten van “een nieuwe CAO” betekent. Sinds 2020 hebben de Rijksambtenaren een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Ondanks het spraakgebruik, waarin van “een nieuwe CAO” wordt gesproken, verandert je arbeidsovereenkomst dus niet op punten die niet in het onderhandelingsresultaat zijn vermeld. Dat betekent dat allerlei bepalingen, zoals bijvoorbeeld de dagvergoeding, eventueel bovenwettelijke verlofregelingen of de RVU-regeling niet wijzigen - ze zijn immers niet in het onderhandelingsresultaat besproken. Deze bepalingen staan dus vast tot ze gewijzigd worden - hoewel voor de RVU is aangesloten bij het weer opnieuw van kracht worden van de “RVU-boete” op 1 januari 2026, als ook de huidige CAO-periode is afgelopen.

ALV en symposium
Op donderdag 18 april 2024 is onze algemene ledenvergadering [agenda ALV] met aansluitend een interessant symposium. Je bent helemaal goed voorbereid na het lezen van Informatief 105.

Er zijn nog maar een paar plekken vrij. Natuurlijk mag je ook een geinteresseerde collega, die nog geen lid is meenemen naar het symposium.

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

Nieuwsbrief 20240331

Beste leden,

Binnenkort meer over het onderhandelingsresultaat CAO RIJK 2024-2025 (https://www.caorijk.nl/actueel/nieuws/2024/03/29/resultaat-van-onderhandelingen-cao-rijk-2024-2025).

Deze keer geen "normale" nieuwsbrief, maar een teaser voor 18 april (nog niet aangemeld?  https://vhmf.belastingdienst-events.nl/  ). 

Paul Gunnewijk heeft samen met Hanskje Nagel en Nicole Bosch de afgelopen weken een drietal interviews gehouden, waarvan jullie de highlights op ons symposium gaan zien in drie korte filmpjes. Om alvast in de stemming te komen heeft Paul nog een inleidend artikel hierover geschreven, dat je onderaan de nieuwsbrief kunt lezen.

Voor nu eerst fijne Paasdagen!

Namens het bestuur van de VHMF

Paul Soomers
secretaris

      

 

Lef, visie en samenwerking

Symposiumcommissieartikel naar aanleiding van de prijswinnaars interviews door: Paul Gunnewijk

Een goed team is toekomstbestendig. Dat is mijn conclusie naar aanleiding van de interviews die wij in het kader van het symposium gehouden hebben met de prijswinnaars van de Ambtenaar van het Jaar verkiezing. Of je nu de teamrollen van Belbin, de denkhoed-kleuren van De Bono of de nummers van het enneagram toepast, het gaat erom dat je een maximaal pluriform samengesteld team hebt en die veelzijdigheid ook samenbrengt en benut.

Het benutten van de veelzijdigheid van de partijen met wie je werkt, is ook de boodschap van Annelies van Eekelen, winnares van de prijs ‘Ambtenaar van het Jaar 2023, werkzaam als projectleider aanpak Energiearmoede bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij heeft voor haar aanpak om energiearmoede tegen te gaan deze prijs gekregen, omdat zij zich op zeer voortvarende en onvermoeibare wijze heeft ingezet voor het te ontwikkelen beleid. En bovendien dit beleid ook uitvoerbaar weet te maken door alle betrokken partijen er bij te houden. Zij heeft laten zien dat voor goede uitvoerbaarheid meer nodig is dan alleen een mooi idee, en dat je als ambtenaar aan de te maken wet- en uitvoeringsregelingen iets kunt toevoegen. Voor haar is samenwerken de belangrijkste kwaliteit die je als ambtenaar moet hebben. Vervolgens moet je goed luisteren naar de behoeftes van de burgers die je uiteindelijk mag bedienen en de uitvoerende instanties die met die burgers te maken hebben. Door goed teamwork met die uitvoerende instanties is het mogelijk als overheid de kwaliteit van het werk te verbeteren en het vertrouwen van de burgers en de maatschappij weer terug te verdienen. Deze prijs geeft Annelies zeker extra motivatie, maar ze heeft de afgelopen 17 jaar in haar verschillende functies ook steeds ervaren dat samenwerken je extra kracht oplevert. Kijk om je heen en zoek de gezamenlijke opdracht zodat je gebruik kunt maken van elkaars kennis, expertise en daadkracht. Dat is haar motto. Als ambtenaar moet je beseffen voor wie je werkt en het kan je ook veel energie geven dat je iets voor een ander kan betekenen.

Ook Maarten Veldhuis, winnaar van de ‘Publieksprijs’, bevestigt deze stelling van veelzijdigheid. Maarten is accountmanager bij het waterschap Vallei en Veluwe en zegt het met vlogs op zijn manier. Zijn inzet is gericht op het gezonder maken van de landschappen door meer te sturen met water en bodem. Onder de Veluwe zit de grootste waterbel van Nederland, 7x het IJsselmeer. En die bel lekt door menselijk toedoen de laatste 100 jaar leeg. We gebruiken het voor drinkwater, voor industrie en koeling, er zijn naaldbossen aangeplant die veel water verdampen en het water lekt weg naar de Flevopolder, doordat we daar steeds water wegpompen. Werken bij dit waterschap is werken in en voor een netwerkorganisatie. Dat doe je niet alleen, maar steeds samen. Maarten geeft aan dat intern verschillende specialisten aan het werk zijn zoals: ingenieurs, juristen, communicatiedeskundigen, ecologen, hydrologen en zelfs een antropoloog. Tevens wordt er veel samengewerkt met externe partijen zoals: Landbouw- en natuurorganisaties, landgoederen, Gemeenten, bedrijven en Provincies. Binnen de organisatie van het waterschap krijgt ieder de ruimte zijn ding te doen en zijn ideeën naar voren te brengen. Dat vereist persoonlijke inzet, grenzen durven overschrijden, lef tonen maar ook respect voor de ander en een ander standpunt. Door de werkwijze van continu terugkoppelen en herbezinnen is er steeds minder verschil tussen beleid en uitvoering omdat die twee elkaar steeds nodig hebben om uiteindelijk te weten waarom en hoe de zaken moeten worden aangepakt. ”Dat alles vraagt veel afstemming en ook doelgerichtheid. De doelen die we nastreven worden ook gezamenlijk in overeenstemming gebracht. En dat steeds in het besef dat we continu in een grote transitie zitten. Je dat bewust zijn helpt om de zaken te relativeren en gezamenlijk te blijven werken aan een mooi en gezamenlijk gedragen groeimodel voor het landschap van de toekomst. In deze organisatie zo te mogen werken geeft veel voldoening. Je merkt dat je in je functie groeit en die functie zich ook met jou mee ontwikkelt.”, aldus Maarten.

En ten slotte Bauke van der Meulen, manager informatisering bij de gemeente Emmen. Hij geeft heel duidelijk aan dat hij als leidinggevende inspeelt op de veelzijdigheid van zijn teams. Bauke heeft bij de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2023 van de jury een ‘Eervolle’ vermelding gekregen. Deze bijzondere onderscheiding heeft hij te danken aan zijn mensgerichte wijze van leidinggeven. Hij is een ‘mensen-mens’ en weet dat ook als ambtenaar handen en voeten te geven door ‘bottom-up’ leidinggeven. “Ik heb graag trainees aan het werk, die veel ruimte krijgen net als de andere medewerkers van mijn team en dus blijven ze graag bij ons werken.”, aldus Bauke. Fouten maken mag, misschien leren we daar nog wel het meeste van. En door de medewerker in zijn kracht te zetten groeit hij naar zijn top. Zijn team, werkzaam in informatiemanagement, bestaat uit 60 mensen ingedeeld in 5 clusters, allen werkzaam op een eigen aandachtsgebied met onderling ook allerlei dwarsverbanden. Dit betekent dat in gezamenlijkheid gekeken moet worden, hoe dit vakgebied zich ontwikkelt en hoe ze dat kunnen bijhouden. Dat samen zoeken is juist nu heel belangrijk, want ze zitten in een transitie van aanbod- naar vraag- gestuurd werken. “In onze visie moeten we meer naar buiten, omdat daar onze werkelijkheid ligt en we daar op willen aansluiten. We gaan daar dus op zoek naar de juiste vragen.” Bij die zoektocht speelt de diversiteit van het team een grote rol omdat de vraagpunten complex en divers zijn. Bovendien blijkt dat iedere leeftijdsgroep zijn eigen manier heeft van kijken naar een probleem en het vinden van passende oplossingen. Dat geldt in de maatschappij, maar ook voor de eigen teams en daarom moet je werken met een brede afspiegeling, volgens Bauke. Dit betekent een opbouw gelijk aan die van de maatschappij met al haar diversiteit. In de strijd om met minder mensen toch meer te kunnen doen bieden robotisering en kunstmatige intelligentie mogelijk een kans de administratieve zaken aan de computer uit te besteden zodat de medewerkers ook echt naar buiten kunnen om, middels enquêtes, gesprekken, hoorzittingen en dergelijke op zoek te gaan naar de juiste vragen en gewenste antwoorden. Bauke: “De tijd dat wij weten hoe het moet en wat het beste is, is voorbij.” Het moge duidelijk zijn dat bij deze wijze van werken ook een managementstijl past die minder gericht is op cijfertjes en in control zijn. Zijn motto is: je zelf niet belangrijk maken en juist de medewerkers laten ‘shinen’. Want dat maakt mooie samenwerking mogelijk.

Van deze drie prijswinnaars leren we dat toekomstbestendig vakmanschap bestaat uit: goed teamwork, een werkwijze van continu terugkoppelen en herbezinnen en samen met visie en lef zoeken naar mogelijkheden die de burger en de maatschappij vooruithelpen.