Belastingdienst door het ijs!

De Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de ondercuratelestelling van de Belastingdienst.

Er dreigt bovenop de krimp ten gevolge van de Investeringsagenda een extra krimp van 3.500 medewerkers in de komende jaren.

Dit gaat grote gevolgen hebben voor het toezicht door en de dienstverlening van de Belastingdienst, voor de belastingmoraal en voor de omvang van de “tax gap”.

De VHMF dringt aan op een flinke investering nu in de Belastingdienst.

Een nadere uitleg vindt u in de bijlage.

Wiebes en vertrekken

Het bestuur van de VHMF heeft zijn reactie op de commotie rondom Wiebes en de vertrekregeling bij de Belastingdienst naar de leden gestuurd. In de bijlage treft u deze aan.

Nadere toelichting VHMF op “ultiem voorstel” van DG Leijtens inzake de veel besproken vertrekregeling

Arnhem, 20 juni 2016

Geachte leden,

Het bestuur van de VHMF heeft u middels een nieuwsbrief geïnformeerd over het ultieme voorstel van de DG met betrekking tot de veel besproken vertrekregeling bij de Belastingdienst (zie bijlage voor zijn brief van 17 juni). U kunt richting het bestuur reageren op dit voorstel. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op de verzonden nieuwsbrief. Voor de tekst van het voorstel van de DG verwijzen wij naar bijlage bij de door u ontvangen e-mail van onze secretaris Paul Soomers.


ALV 2016

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 16 april 2015, zie Informatief 80 van juli 2015
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2015 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2016 en de jaarlijkse bijdrage 2017;
  • Benoeming kascommissie 2016;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en verlengbaar: Jurjen Glazenburg, vice-voorzitter
  • Aftredend en herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf
  • Aftredend: Jo Engelen en Ingrid Hummel
  • Verkiesbaar: Maurice Wierikx en Iris Vestjens
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.