De vijf grootste problemen

En wéér gaat het mis bij de Belastingdienst: 730.000 aangiftes zijn onbruikbaar. Gaat het alleen om automatiseringsproblemen? Nee, er is meer aan de hand.

De positie van de Inspecteur

Rik Peters en Jaap den Hollander, Rijksuniversiteit Groningen

In opdracht van de VHMF hebben studenten van de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek verricht naar de gevolgen van de veranderprocessen binnen de Belastingdienst.

Vertrouwen in de toekomst; vertrouwen in elkaar

Op 17 april 2018 presenteert prof. dr. Leo Stevens, erelid van onze vereniging, de eerste uitgave van zijn boek "Vertrouwen in de toekomst; vertrouwen in elkaar".

Aan het eind van ons jaarlijks symposium heeft Leo ter gelegenheid van het afscheid van Erik Rutten als voorzitter van de VHMF dit boek aan Erik aangeboden.


Na aloop van het symposium hebben de deelnemers allen een exemplaar ontvangen.

Het boek is uitgegeven door de VHMF. In overleg met de auteur hebben we besloten om dit boek in digitale vorm gratis ter beschikking te stellen. Klik op het plaatje om het boek te krijgen. De auteur behoudt zich alle auteursrechten voor!


ALV 2018

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 18 april 2017, zie Informatief 86 van juni 2017
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2017 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2018 en de jaarlijkse bijdrage 2019;
  • Benoeming kascommissie 2018;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Monique Lavies-van der Wolf, Paul Ham
  • Aftredend als voorzitter en herkiesbaar als bestuurslid:Erik Rutten
  • Verkiesbaar als voorzitter: Jurjen Glazenburg
  • Aftredend en herkiesbaar: Dennis Baegen
  • Aftredend en verlengbaar: Paul Soomers, Rob Roodenrijs
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht