Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën

Naam, duur en vestiging

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:

Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De vereniging is ontstaan uit de fusie tussen de Koninklijke Broederschap van Ontvangers van ’s Rijks Belastingen, opgericht in achttienhonderd drieënzeventig en de Vereniging van inspecteurs van ’s Rijks belastingen, opgericht op één oktober negentienhonderd zevenenvijftig. Laatstgenoemde vereniging is voortgekomen uit de Vereniging van Ambtenaren der Registratie en Domeinen, opgericht op zestien december achttienhonderd zevenenzeventig en de Vereniging van inspecteurs van ’s Rijks belastingen, opgericht op zevenentwintig april achttienhonderd vijfentachtig. Op één mei negentienhonderd eenennegentig fuseerde de Vereniging van inspecteurs van ’s Rijks belastingen met de Vereniging van Adjunct-inspecteurs van ’s Rijks belastingen, opgericht op drieëntwintig april negentienhonderd vijfenvijftig.

3. Op één januari negentienhonderd vierennegentig hebben de leden van de Vereniging van Overheidsaccountants werkzaam bij het Ministerie van Financiën, zich bij de vereniging aangesloten. De Vereniging van Overheidsaccountants is ontstaan in negentienhonderd tachtig uit een fusie van de Vereniging van Rijksaccountants, opgericht op zestien november negentienhonderd achttien en de Vereniging van Accountants en Adjunct-accountants der Directe Belastingen, eveneens opgericht in negentienhonderd achttien.

Doel

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel de gemeenschappelijke, persoonlijke, ambtelijke en rechtspositionele belangen van de leden te behartigen; alsmede de belangen van het ambt dat de leden vertegenwoordigen; het leggen, onderhouden en bevorderen van een goede collegiale verstandhouding tussen de leden alsmede het leveren van een bijdrage aan de wetenschappelijke disciplines van de leden in de ruimste zin.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging kent leden, te onderscheiden in, gewone leden, postactieve leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste. Daarnaast kent de vereniging donateurs

2. Gewone leden kunnen zijn zij die werkzaam zijn bij het Ministerie van Financiën en:

a. zijn aangesteld in hoofdgroep V of hoger van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 of,

b. een opleiding volgen voor een functie binnen hoofdgroep V van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, of;

c. naar het oordeel van het bestuur functioneren op academisch niveau;

d. naar het oordeel van de algemene vergadering voor het lidmaatschap in aanmerking komen.

3. Postactieve leden kunnen zijn:

a. leden die gepensioneerd zijn of vervroegd uitgetreden zijn;

b. zij die bij de oprichting van de vereniging buitengewoon lid waren van de Vereniging van inspecteurs van 's Rijks belastingen, de Koninklijke Broederschap van Ontvangers van 's Rijks Belastingen of de Vereniging van Overheidsaccountants.

4. Buitengewone leden kunnen zijn:

zij die al dan niet werkzaam zijn bij het Ministerie van Financiën en naar het oordeel van het bestuur voor het buitengewoon lidmaatschap in aanmerking komen.

5. Leden van verdienste zijn zij die zich als gewoon lid, postactief lid of buitengewoon lid van de vereniging op bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur zijn benoemd.

6. Ereleden zijn:

a. zij die zich jegens de vereniging op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur zijn benoemd;

b. zij die bij de oprichting van de vereniging reeds erelid waren van de Vereniging van inspecteurs van 's Rijks belastingen, of de Koninklijke Broederschap van Ontvangers van 's Rijks Belastingen, almede degenen die erelid waren van de Vereniging van Overheidsaccountants.

7. Donateurs zijn zij die sympathiseren met de doelstellingen van de vereniging maar niet in aanmerking komen voor het lid­maatschap.

8. Postactieve leden, buitengewone leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.

9. Het gewone lidmaatschap, het postactieve lidmaatschap, het buitengewone lidmaatschap en het donateurschap worden verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Indien het bestuur tot niet-toelating besluit, dan is dit besluit voor beroep vatbaar bij de algemene vergadering.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. Door overlijden van het lid.

b. Door opzegging door het lid.

c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
Opzegging van de zijde van de vereniging geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden bij de ledenadministrateur tegen het einde van het verenigingsjaar.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid kan zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit waarbij de financiële bijdrage aan de vereniging wordt verhoogd.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging omdat van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 6

De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering per categorie, als omschreven in artikel 4, gedifferentieerd kan worden vastgesteld.

Bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen uit de gewone leden, de postactieve leden die voorheen gewoon lid waren, de ereleden en de leden van verdienste. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In het bestuur zitten maximaal twee leden uit de categorie postactieve leden, leden van verdienste of ereleden tezamen. De voorzitter en de secretaris worden door de algemene vergadering aangewezen. Overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

4. Voor de verkiezing van een bestuurslid kan door elke afdeling binnen een door het bestuur te bepalen termijn een voordracht worden gedaan.

5. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering als zodanig worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bestuursleden zijn tweemaal herkiesbaar. De voorzitter is slechts eenmaal in die functie herkiesbaar. De algemene vergadering heeft het recht om de maximale zittingstermijn van bestuursleden te verlengen.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of door het bedanken door het bestuurslid.

8. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris een verslag opgemaakt, dat door het bestuur wordt vastgesteld en door de voorzitter en secretaris wordt ondertekend.

9. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat ten minste drie bestuursleden zich vóór het voorstel moeten hebben uitgesproken.

10. Het bestuur is verplicht tot de eerstvolgende algemene vergadering binnen het bestuur in de waarneming van een opengevallen functie te voorzien.

11. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren of zich te laten bijstaan door personen of commissies, die door het bestuur worden benoemd.

12. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

13. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gemandateerde bestuursleden.

Afdelingen

Artikel 8

1. De vereniging kent regionale afdelingen.

2. Iedere afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de afdelingsvergadering. De verkiezing en samenstelling van een afdelingsbestuur worden geregeld in de afdelingsvergaderingen.

3. Het verenigingsbestuur raadpleegt de afdelingen via het afdelingsbestuur of via door haar ingestelde bestuurscommissies.

Jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 9

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op de in artikel 10 lid 2 bedoelde algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. De algemene vergadering besluit in de jaarvergadering omtrent het verlenen van decharge.

Algemene vergaderingen

Artikel 10

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 9 lid 3 met verslag van de in artikel 9 lid 4 bedoelde commissie;

b. de begroting voor het lopende verenigingsjaar;

c. de benoeming van de in artikel 9 lid 4 bedoelde commissie voor het volgend verenigingsjaar;

d. de voorziening in eventuele vacatures;

e. vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse bijdrage;

f. voorstellen van het bestuur, de afdelingen of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste twee afdelingen of vijftig leden, dan wel één tiende van de leden indien het aantal leden minder dan vijfhonderd bedraagt, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig artikel 10 lid 14.

5. Toegang tot de algemene vergadering hebben leden van de vereniging.

6. Over toelating van andere dan de in artikel 10 lid 5 bedoelde personen beslist het bestuur.

7. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft stemrecht. Met uitzondering van de postactieve leden hebben alle leden twee stemmen, postactieve leden hebben één stem. Een lid kan schriftelijk gemachtigd worden namens één ander lid te stemmen.

8. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Bij zijn ontstentenis treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf

9. Van het verhandelde in de algemene vergadering wordt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

10. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

11. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Stemming waarbij gekozen moet worden tussen personen geschiedt steeds schriftelijk.

12. Verkrijgt bij de eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats tussen de personen die het hoogste aantal en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Staken de stemmen bij deze herstemming, dan beslist het lot tussen de beide laatstbedoelde personen.

13. Staken de stemmen bij een zakelijk voorstel dan is het verworpen.

14. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

15. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering op een voorstel van het bestuur of van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen. In het laatste geval moet het voorstel zo tijdig in handen van het bestuur zijn gesteld, dat dit bij de oproep tot de vergadering kan worden meegezonden.

2. Bij de oproep tot de algemene vergadering moet worden medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Bovendien moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, bij de oproep aan alle leden worden toegezonden en tegelijkertijd een zodanig afschrift ten minste vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 12

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, waarin ten minste drie vierde van het aantal leden vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Is niet drie vierde van het aantal leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
Het bepaalde in artikel 11 lid 1 en artikel 11 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

2. Bij het besluit tot ontbinding der vereniging wordt tevens besloten omtrent de bestemming van het batig saldo na vereffening alsmede omtrent de bewaring van boeken en bescheiden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 13

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Laatstelijk gewijzigd op 8 april 2009


Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën

Huishoudelijk reglement

1. Taken bestuursleden.

1.1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Indien nodig wordt hij vervangen door de vicevoorzitter. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn de eerst aangewezen personen voor de externe contacten.

1.2. De secretaris maakt het verslag van de bestuursvergaderingen, voert de briefwisseling voor zover door het bestuur niet opgedragen aan andere bestuursleden.

1.3. De secretaris draagt zorg voor de tijdige aankondiging van de te houden vergaderingen en voor publicatie van door het bestuur daarvoor aangewezen bescheiden of gegevens.

1.4. De penningmeester int de contributies en voert het beheer over het vermogen der vereniging met dien verstande, dat besluiten omtrent de belegging der geldmiddelen aan het bestuur zijn voorbehouden.

1.5. Het bestuur regelt de overige werkzaamheden onderling en wijst aan welk bestuurslid de secretaris of penningmeester indien dit nodig is vervangt.

1.6. Het bijhouden van de ledenadministratie behoort tot de taak van de ledenadministrateur.

2. Benoeming ereleden

2. 1. De benoeming tot erelid of lid van verdienste door de algemene vergadering geschiedt op voordracht van het bestuur of één of meer afdelingen. Het verenigingsbestuur dient alvorens het voorstel tot benoeming wordt gedaan de vergadering met afdelingsvoorzitters (het seniorenconvent) te raadplegen.

2.2. Ereleden zijn niet gehouden tot een jaarlijkse bijdrage.

3. Jaarlijkse bijdrage

3.1. Voldoening van de jaarlijkse bijdrage dient in zijn geheel binnen één maand na ontvangst van de acceptgirokaart te geschieden. Indien niet op eerste vordering wordt betaald, is 5 euro aan administratiekosten verschuldigd voor elke herinnering of aanmaning die aan het nalatige verenigingslid is gezonden. De penningmeester is bevoegd in bijzondere gevallen de kosten te verminderen.

3.2. In afwijking van het vorige lid is betaling door gewone leden in maandelijkse termijnen gewenst door middel van inhouding op het salaris. Hiertoe dient via de ledenadministrateur aan de penningmeester een machtiging te worden verstrekt.

3.3. Bij het beëindigen van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar blijft de jaarlijkse bijdrage in het geheel verschuldigd, ongeacht de wijze van betaling.

4. Vergoeding reis- en verblijfkosten

4. 1. De leden van het bestuur ontvangen vergoeding voor de door hen binnen de grenzen der redelijkheid in het belang van de vereniging gemaakte kosten.

4.2. Het bestuur kan in daartoe aanleiding gevende gevallen aan anderen soortgelijke vergoedingen toekennen.

5. Afdelingen

5. 1. De vereniging kent regionale afdelingen.

5.2. De grenzen der afdelingen worden door het bestuur bepaald.

5.3. Elke afdeling kan haar eigen werkzaamheden regelen in een huishoudelijk reglement, dat is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur der vereniging. Dit reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement der vereniging. In het reglement worden onder meer de verkiezingen en het periodiek aftreden van de bestuursleden geregeld.

5.4. De geldmiddelen van een afdeling bestaan uit een door de algemene vergadering vast te stellen subsidie.

Het afdelingsbestuur legt van haar financiële beleid rekening en verantwoording af aan de afdelingsvergadering binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar. Een afschrift van het financiële overzicht wordt aan de penningmeester van de vereniging verstrekt.

5.5. De uitgaven van een afdeling komen te harer laste, voor zover niet gedaan in opdracht van het verenigingsbestuur.

5.6. De leden, buitengewone leden, postactieve leden, leden van verdienste en ereleden hieronder begrepen, behoren tot de afdeling waarin hun woonplaats is gelegen. Op eigen verzoek worden zij geplaatst in een andere afdeling. Het verzoek hiertoe dient schriftelijk bij de ledenadministrateur te worden gedaan.

5.8. De ledenadministrateur voorziet de afdelingsbesturen van gegevens die ze nodig hebben voor hun ledenadministratie.

5.9. De afdelingen treden niet naar buiten op dan met toestemming van het hoofdbestuur.

6. Afdelingsvergaderingen

6. 1. Gewone afdelingsvergaderingen vinden plaats in het najaar vóór 1 december en in het voorjaar vóór 15 juni.

6.2. De afdelingsvergaderingen worden bijgewoond door ten minste één der bestuursleden. Een uitnodiging voor de afdelingsvergadering dient ten minste veertien dagen tevoren aan de secretaris van de vereniging te worden toegezonden.

6.3. De afdelingsbesturen zenden binnen veertien dagen na elke vergadering een verslag aan het bestuur der vereniging.

6.4. Buitengewone afdelingsvergaderingen vinden plaats wanneer het bestuur der vereniging of het afdelingsbestuur dit wenselijk acht dan wel indien ten minste tien leden der afdeling schriftelijk het verlangen daartoe hebben kenbaar gemaakt.

6.5. Blijft het afdelingsbestuur in gebreke de vergadering te beleggen binnen vier weken nadat de wenselijkheid daartoe is uitgesproken, dan zal de uitschrijving door het bestuur der vereniging geschieden.

7. Algemene vergadering

7.1. Het bestuur bepaalt plaats dag en uur van de algemene vergadering.

7.2. Wanneer in een algemene vergadering een schriftelijke stemming wordt gehouden, dan wordt er een stembureau gevormd, bestaande uit ten minste twee leden.
Dit stembureau wordt benoemd door de vergadering op voordracht van de voorzitter.
Bestuursleden mogen geen deel uitmaken van het stembureau.

8. Voorbereiding algemene vergadering door afdelingen

8.1. Het afdelingsbestuur deelt vóór één februari aan het bestuur de voorstellen mede, welke de afdeling door de algemene vergadering wenst te zien behandeld.

8.2. Het bestuur doet voor vijftien februari aan de afdelingen mededeling van de in het vorige lid bedoelde voorstellen en van zijn daarop betrekking hebbende preadviezen.

9. Wijziging huishoudelijk reglement

9.1. Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering. Het wijzigingsvoorstel wordt gevoegd bij de opgaaf van de agendapunten genoemd in artikel 10 lid 2 van de statuten.

9.2. De wijziging treedt in werking op het in het wijzigingsbesluit genoemde tijdstip.

10. Slotbepaling

Bij onduidelijkheid, onvolledigheid of twijfel omtrent de bedoeling van dit reglement beslist het bestuur, behoudens beroep op de algemene vergadering.

Dit reglement treedt in werking op de dag volgende op de dag van de goedkeuring daarvan door de algemene ledenvergadering.

Dit reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 28 februari 1994

Laatstelijk gewijzigd op 8 april 2009