ALV 2014

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 11 april 2013, zie Informatief 74 van juli 2013
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2013 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2014 en de jaarlijkse bijdrage 2015;
  • Benoeming kascommissie 2014;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Swinkels
  • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
  • Benoeming nieuwe secretaris: kandidaat Paul Soomers
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie.