ALV 2017

Agenda algemene ledenvergadering


1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 21 april 2016, zie Informatief 83 van augustus 2016
4. Financieel gedeelte
  • Financieel verslag 2016 van de penningmeester;
  • Verslag van de kascommissie;
  • Vaststelling van de begroting 2017 en de jaarlijkse bijdrage 2018;
  • Benoeming kascommissie 2017;
5. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie/thee.

Julianazaal - Jaarbeurs Utrecht