Uitnodiging ALV en Symposium 2013

Focus op Fiscale Fenomenen

Belastingdienst en belastingheffing als afspiegeling van de maatschappij

symposium2013

Vandaag wordt in de Irenezaal van Jaarbeurs te Utrecht de Algemene ledenvergadering en het jaarlijkse symposium gehouden van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën.

Onder de knoppen bovenaan het scherm vindt u extra informatie of volg ons videokanaal.

ALV 2013

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 12 april 2012, zie Informatief 71 van juni 2012
4. Financieel gedeelte
 
 • Financieel verslag 2012 van de penningmeester;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Vaststelling van de begroting 2013 en de jaarlijkse bijdrage 2014;
 • Benoeming kascommissie 2013;
5. Opheffen onderscheid tussen ereleden en leden van verdienste
6. Bestuursverkiezing
 
 • Aftredend en herkiesbaar: Jo Engelen
7. Jaarrede
8. Actualiteiten
9. Bespreking jaarrede en actualiteiten
10. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 9u30. Vanaf 9u00 is inloop met koffie.

ALV 2014

Agenda algemene ledenvergadering

 

1. Opening
2. Binnengekomen stukken en mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 11 april 2013, zie Informatief 74 van juli 2013
4. Financieel gedeelte
 • Financieel verslag 2013 van de penningmeester;
 • Verslag van de kascommissie;
 • Vaststelling van de begroting 2014 en de jaarlijkse bijdrage 2015;
 • Benoeming kascommissie 2014;
5. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Swinkels
 • Aftredend en herkiesbaar: Frank van Wuijckhuise
 • Benoeming nieuwe secretaris: kandidaat Paul Soomers
6. Jaarrede
7. Actualiteiten
8. Bespreking jaarrede en actualiteiten
9. Rondvraag en sluiting

De vergadering begint stipt om 10u00. Vanaf 9u30 is inloop met koffie.

Informatief 69 is uit

Onze leden hebben inmiddels de informatief 69 thuis ontvangen. In het voorwoord kijken we onder andere vooruit na de blog over de AD en we bespreken de CAO en het aflopen van het sociaal flankerend beleid. Onze inspanningen om de invorderingsproblematiek voor het voetlicht te krijgen lijken vruchten af te werpen. Andere onderwerpen zijn: het verhogen van de griffierechten, een beeld van de ambtenaar en een voorschot op het symposium 2012. Sta versteld bij het lezen van "Verhouding belastingambtenaar en fiscus".